History

Historically, around 1720's, the Bhaca people lived in the Northern part of the Pongola River near the Lebombo Hills, in a place that is today the boundary between Mpumalanga and Swaziland. As it is often stated that at about this period, the KwaZulu Natal was occupied by different tribes such as abaMbo and the aMalala, it is suspected that the amaBhaca came from one of these tribes. During this period amaBhaca were Zelemu.

The movement of amaBhaca is estimated to have been visible between 1734 and 1820's.

Between 1734 and 1800's the amaZelemu left the land below the Drakensberg Mountains towards the east at times would hide in the forests like Nkandla forest so that they would not be seen. It is suspected that when the amaZelemu fled, they were accompanied by the amaWushe. Some chief that lived along amaBhaca include Chief Nondzaba, Dlepu, Mnginambi and Macingwane.

These tribes lived together without clash amongst each other. The clash started (BIG-Clash) with the then Zulu King Shaka during the Mfecane wars. It was the day King Tshaka sent his troops to attack the amaZelemu tribe. It is believed that in 1820 Madzikane had an argument with Tshaka because the amaZelemu tribe was unified, strong and frightening and that Tshaka did not like this. He thought that this tribe was trying to imitate him. Tshaka, his councillors and his traditional healers therefore plotted to kill Madzikane.

When the battle broke out, tribes spread out and lost some of their members. Some members of amaWushe collected some of their members, however others joined under Madzikane, son of inkosi uKhalimeshe. Madzikane fled in an eastern direction, following the exact same route as the Amachunu tribe that had also moved because of this unrest. He crossed the UMkhomazi River. Other tribes, aMacingwane under chief Cekwane, amaVundla, amaNtunzela and amaWushe Nondzaba in 1821. It is believed that amaVundla and amaNtunzela tribes were attacked and forcefully removed and their livestock taken by amaWushe under inkosi Nondzaba.

AMakhosi, Madzikane and Nondzaba worked together. Nondzaba met with Madzikane and together they went to the land of amaMpondomise. At that time the amaMpondomise lived in the area of Rhode in Mount Ayliff. On their arrival they attacked the amaMpondomise and took their live stock. Nondzaba continued towards Tsolo and this is where he was killed.

Inkosi uMadzikane had decided to stay between Rhode and the uMganu mountains in the Mount Free district. It is here where he built his great place. In August 1830 Tshaka again attempted to attack Madzikane. Inkosi Madzikane, was warned that Tshaka was planning to attack. In preparation for another battle, the children and the live stock were taken into hiding at Umganu and Luyengweni, while the amaBhaca troops were training, waiting to fight when attacked. When the Zulu troops arrived, mighty of inkosi Madzikane defeated them. They were overcome by the cold and many of them were frozen. The Madzikane troops attacked the Zulu troops and the Zulu troops retreated back home. Since that day, the now called Ntsizwa Mountains were named after the death and the killing of the iintsizwa zikaTshaka. The death of the Zulu troops was seen as Madzikane's magic. It is believed that as he was strong on muthi, and also a traditional healer, Madzikane used his muthi. This also follows his statement as often quoted after he had received the rumours that he was going to be attacked by the Zulu troops, "Umkhosi wakaZulu mina ngowushaya ngesandla esisodwa" (meaning, "I will beat the Zulu army single handedly"). Although there are different stories on the actual performance of Madzikane's muthis, there is a story that says Madzikane made a big fire and the smoke that came from that fire turned into clouds that produced frost.

Madzikane proceeded with his mission to expand the Bhaca Nation. However, four years later he died. It is suspected that he was killed by the Thembu army at the forest of Gqutyini as he had attacked and attempted to take the cattle of abaThembu.

Madzikane's son from his first wife, Mdutyane, was still young. INkosi Ncapayi from the right hand house had to rule. The Bhaca nation became strong under the rule of Ncaphayi. In 1835 the amaBhaca built a strong relationship with Inkosi Faku of the Pondoland. AmaBhaca temporarily migrated to Pondoland under the arrangement with iNkosi uFaku. However this relationship did not last long. AmaMpondo quarrelled with amaBhaca. It is suspected that the quarrel had something to do with the number of cows for lobola payment. The story goes on to say that a Bhaca young man was killed when he went to fetch his cattle that he was paid for lobola. On the other hand, it is said that Ncaphayi did not want to combine his army with that of amaMpondo. These troops met at a battle in the land of Lusikisiki. Other Bhacas under Mdutyane fled to Mzimkhulu. It is believed that Ncaphayi tried to attack Faku in 1844. Unfortunately Ncaphayi was killed at an area called Nowalala in Pondoland.

As Mdutyana followers stayed at Mzimkhulu, Ncaphayi's first son Diko had to take over and rule. Later on the son from the second wife and the younger brother, Makaula took over and ruled. Diko is the Chief of ELundzini Royal Kraal at Lubhacweni in Mount Frere. The district of Mount Frere is built on the land under iNkosi Diko. Makaula is also one of the Chiefs at Elugangeni area under Mount Frere District as well. "
We hope this site will entertain and inform you.

Source: http://www.kwabhacakingdom.co.za/

 

 

 

158 Comments

  Joyce

  April 4, 2012 at 6:59 pm

  Amazing!

   Zwezwe L

   December 12, 2017 at 6:59 pm

   Kade ngangifisa ukudibana nomuntu ofana Noshiyah Ncosa and ngizwa ngathi uthi owase Mzimkhulu nami ngowakhona. Ulwazi analo luningi and luyawenza umehluko. Ngiyafisa ukudibana nawe Shiyah Ncosa. If you don’t mind nayi I email address yam : 24hrssuccess @gmail. com.

  Lungiswa

  October 3, 2012 at 6:59 pm

  Wow!

   Xesibe

   November 14, 2016 at 6:59 pm

   Mna bendicel ukwaz ukb uNxande yen ukweliph ical kunye nale surname uthi Joyi,Mkula,Dyani etc ingaba iphants kwesibongo samaXesibe ooMatshineyibhek njengomntwan ooMganu……kway ndsemncane ngok ndyrhalel ukwaz ngcono plzzzz any1 can help me

  Zola Soldati

  March 24, 2013 at 6:59 pm

  I still cannot find out what happened to Amantunzela, where do they originate, were they part of the AmaWushe?
  can you please give me more information on Amantunzela. I am trying to get more information on them.

   Ayanda

   November 29, 2013 at 6:59 pm

   i want to know about the origin of amampomdo this peple lived at Bizana, Lusikisiki, Flagstaff, Port st Johns, Ntabankulu

    Ayanda

    November 29, 2013 at 6:59 pm

    i want to know about the amampondo people this people are lived in those towns Lusikisik , Bizana, Flagstaff, and Ntabankulu

  Xola Mjoli

  May 21, 2013 at 6:59 pm

  Thanks alot ngomlando wethu thina bendlu emnyama.
  Bengisacela ukwazi ngokuqhubeka komlando wamaWushe ngoba akukhulunywa ngawo kakhulu lana kulomlando kanti ngiliWushe manje ngisoloke ngifunda imilando ngenjongo yokuze ngithole lona wakithi.

   Loyiso August( ka Madesi)

   November 9, 2015 at 6:59 pm

   Xola Mjoli. I don’t have an answer for you. Nam ndifunisa ngesitya emnyameni. Kuthiwa they were AmaZelemu when they lived in the Pongola region. With the advent of iMfecane, they “trekked” down as AmaBhaca, accompanied by AmaWushe under King Nondzaba….! My question, still tobbe researched, is, was King Nondzaba not part of AmaZelemu? Oh by the way; am doing my own research, as u Wushe Nonina, I can go on …..

   Zelemu when thAmaBhaca when they left Pongola region . Interestingly, The so called AmaBhaca, it is said, they were accompanied by AmaWushe
   were “Trekkinng” from the Pongola area accompanied were amaZelemu before. With the advent of Imfecane, they became AmaBhaca

  Coceka Jojo

  May 23, 2013 at 6:59 pm

  bendcela ukwati oku okulandelayo:

  .ii habits,ii religiouse beliefs,staple foods nendlela etiphekwa ngayo nent ezinytshwayo ngamabhaca akutsi.netinye nje etibalulekile.Mna ndingu mankala u Vumisa

  Nozuko Mavuma

  March 31, 2014 at 6:59 pm

  I would like to know more about theShweme clan, seemingly we don’t know our origins.

  Sivuyile luvuyo

  April 29, 2014 at 6:59 pm

  I still dont get it about aMawushwe wakwaMjoli who are situated in uMzimkhulu

  Anonymous

  June 28, 2014 at 6:59 pm

  amawushe yisona sibongo esingunozala wamabhaca ewonke jikelele , uLufulwenja phela uzala uWushe omdala bese azale uZelemu omncane .Ngokophando osolwenziwe kuyatholakala ukuthi umlando wathi wabhalwa abamhlophe bethathela kubantu ababebachazela ngendlela eyayivuna izizwe abebethanda ukuzigqamisa , uma uzwa isithakazelo sakwa Mjoli kanye noZulu noDidi sithi (Msunywana mncanyana ngokwesela wona) okwesibili uma kunengane ezelwe iye yenzelwe imbheleko nge gusha . loko kunesizathu esikhulu sokwenzela ngegusha hayi ngembuzi.

   Nomtandazo Mpike-matanzima

   June 15, 2015 at 6:59 pm

   Thanks for the information.I am Mamwushe from Tsolo but my father told us that we are originally from Mount Frere.I would love to visit the Bhaca great place one day for more information to pass on to my children especially during dance period because I only see it on TV

  makhosi

  July 6, 2014 at 6:59 pm

  who was mamjucu maiden namw(mother of chief Makaula)

  makhosi

  July 6, 2014 at 6:59 pm

  who was mamjucu maiden name(mother of chief Makaula)

  princess nomawushe nguza

  August 13, 2014 at 6:59 pm

  izduko zakwa wushe

  Shaheed Ndongeni

  August 14, 2014 at 6:59 pm

  Mina ngithanda ukwazi ngabakwaNdongeni ngoba ezithakazelweni kukhona uQubulashe okuyesinye sezithakazelo zamaWushe. Kanti futhi kukhona emndenini abashade kwaMjoli. EGugulethu lapho ngikhulelel khona ubuye uthi mawuthi unguNdongeni angaziwa loNdongeni ngamaXhosa. Bekuze kubengcono mawuthi uliWushe. Noma bekhona oNdongeni kwaXhosa abahlangene noNdongeni bakwaBhaca EMt. Frere. Kwenzekani kuNdongeni awayephelezela U Dick King. Ngokomlando esawufunda kuthiwa wanxepehzelwa ngamaNgisi ngomhlaba north of Umzimkhulu which is under claimand handled by KZN Land Claims Commission.

  happy

  August 21, 2014 at 6:59 pm

  Isibongo sokwa Gamedze sona sifola phantsi kwantoni?

  Princess andie

  September 17, 2014 at 6:59 pm

  The history as a whole is very intrsting…am stl 15yrz bt i found it attractive..bt i sl have a question…so how then killed shaka?

  Sandulele

  October 8, 2014 at 6:59 pm

  Nam nje bendinomnqweno noko wokwazi ngokuphangaleleyo uba amaWushe lana kutheni eneziduko ezahluka hlukene nje? Xa ndithi ndiyisa iliso lento yeziduko enintsi emaWusheni yenza singazani ngaksasa.

  tulie t

  October 10, 2014 at 6:59 pm

  intresting history indeed.Mna ndili Wushe lase Ngqamakhwe kwa Masiko.ndiyarhalela ukwazi kabanzi ukuba sasifike njani e Ngqamakhwe.

   portia

   October 23, 2015 at 6:59 pm

   mna ndiliwusha laku gatyana bt i dont knw safika kanjani

  bonaventura

  October 14, 2014 at 6:59 pm

  so as ibhaca too I would like to know o nxanda klaus xesibe:mnune doyi bhathane matshaya ngenqawe’nde abanye betshaya ngezimfutshane mbimbi bhelesi umantsaka nondzaba yondzaba kanjani lendzaba ungayati baka tshomela ka matsho. were part of this journey of bhaca people we in maclear and surrounding areas and Suthi singamabhaca are we right xa sisitsho

   Mzimasi

   December 6, 2016 at 6:59 pm

   Amanyele ngoDOYI ,NABO NGAMABHACA ?

  Anonymous

  November 21, 2014 at 6:59 pm

  Very interesting history about amaWushe and the movement. Ndililo iBhaca and I’m proud!

  vuyani krishe

  December 15, 2014 at 6:59 pm

  AmaWushe libutho likaDidi(Zulu I),bazalwa nguVebi kaNtombela camagwini

  Bulelwa

  January 10, 2015 at 6:59 pm

  I still want to know more about isiduko sam ndisitsho nje ndingu mamwushe intombi yakwabhaca but explain more ngas

  Bulelwa

  January 10, 2015 at 6:59 pm

  Ngobani owushe.

   Anonymous

   January 13, 2015 at 6:59 pm

   Thanks for this little bit forensic history but umlando lo is incomplete and wawulungiselela icala elikaMadzikane kuphela.Amawushe akhonto siyivayo ngawo then I would like you to contact us about isizwe samawushwe abantwana basemthunzini from Lufulwenja to Wushe Bekwa Mjoli ngokuya ke.

   TI Mjoli

   January 28, 2016 at 6:59 pm

   Bakwethu asikhulumeni iqiniso ngemilando , uzalo kanye nendabuko yethu ; okokuqala kumele sazi ngabeNguni ukuthi behlukene kangakhi @ badabuka kuphi, nini kanjani > base beza kanjani ezweni leli eselibizwa ngeningizimu Afrikha 1- Naba abenguni @ Abentungwa Nguni – Amalala nguni – Aba Debe nguni – Amathonga nguni -Abambo nguni kanye nama Hlenga nguni kumele sazi sonke ukuthi isibonga ngasinye sidabuka ngaphantsi kobuphi ubunguni okuningi ungakuthola uma ukudinga nazo i number zami 0733642329 Innocent Nisale kahle

   TI Mjoli

   January 28, 2016 at 6:59 pm

   Lufulwejna -Wushe – Qubulashe – Hlathi- Nonhinhi – Fafaza – Masinda ngonwalu – Mswanizeli- Ndlwanencane-Nokholwa’okwakhe -Mbongwa – Ngcwelekazi-Mbedu – Godongwana – Nonkakha – Phathwa- Magayiyana: Kunezithakazelo eziningi zama Wushe eningasho uma kukhona enizidingayo
   Regards

   Innocent

  Thami Xesibe Ntsokontsoko

  January 14, 2015 at 6:59 pm

  UMpondo noMpondomise bazalwa nguNjanya, unyana aze uXesibe abe ngumfusi that means uMpondo, uMpondomise noXesibe bazalwa ngumntu omnye uNjanya from kwinzala kaSibiside. AmaXesibe asingawo amaBhaca, amaBhaca namaXesibe had a political alliance ngeXesha leemfazwe. Iinkozi zamaBhaca ibingu Madzikane noNcaphayi. UXesibe live in 1700, ingcwaba lakhe lise Mzimvuma River eMount ellyff. AmaBhaca avela ngaPondoland ezibiza ngamaZelemu.

   Lindiwe

   July 1, 2017 at 6:59 pm

   Mna ndizalwa kwaVala oKhambatha Vala ngehlahla Mangxingxana Sibiside eMount Ayliff siphethwe yinkosi uSnamana . ndicela nathi saziwe, ukuba kukhona abazalwa nathi kweziziwe bavele

  Sisa

  January 16, 2015 at 6:59 pm

  Mdutshana/Mdutyana was the son of Sonyangwe not Madzikane. Mdutyane and his younger brother Thiba were born out of wedlock by Sonyangwe.

  Mabhelandile

  January 31, 2015 at 6:59 pm

  Siyabonga NGOmlando ngifisa ningichazele kebanzi NGO khalimeshe

  Shiyah Ncosa

  April 12, 2015 at 6:59 pm

  I dnt knw y do pipul hv 2 accept to b called by desrespecting,undermining n discriminating name such as Bhaca.dis name is nt different from da name kaffer n da name imbuka,m glad dt in dis democracy da name kaffer ws banished n dt it came from a white man 2 a black.it makes no difference wid da name Bhaca since dis name came from a black man 2 another black man out of desrespect,undermining n discriminating another black man,erespective of color of skin da word Bhaca ws nt uttered by King Madzikane who @ dt tym spoke Swati n danced Swati n ws help by da traditional healers of Swaziland from da Mlambo family 2 come in south Africa 2 build da Swati kingdom under his name “Madzikane” wen Shaka Zulu disrespected Madzikane by calling him igwala elibhacayo”i Bhaca” Madzikane had 2 retaliate in da same way as Shaka.da ws no other name dat Madzikane would hv called Shaka with so as 2 desrespect him since he had no bad history of running away lyk wt Madzikane n my pipul did,so Madzikane decided 2 desrespect Shaka by using shakes clan name n da name of da nation dt Shaka ws building. “Zulu”.den Madzikane called himself Madzikane ka Zulu out of desrespecting Shaka Zulu,w nid 2 b careful hear dat Madzikane did not mean dt he ws a Zulu or under Zulu bt dt he used dis name “Zulu” to desrespect n infuriate Shaka Zulu.indeed Shaka ws infuriated n disrespected n ask dt who is dis man dt calls himself by my surname while h is nt under my command,he said dis man ws desrespecting him n h hs 2 b killed,that is when he went 2 Madzikane’s place 2 attack him n h failled.Madzikane neva called his pipul Bhacas or Zulus or even Xhosas,da records of Swaziland in 1973 shows da Swati man dancing a dance called isiSwati Bhaca dance whch confirms dt as Madzikane ws a Swati speaking person he ws under Swatis,da is nothing such as independent bt rather interdependent to Swatis.da word “ukuxoxa” in Zulu wen said in isiSwati is “ukubhobha” eg masixoxe lendaba, in Swati “masibhobhe lendzaba”,da pupil of Madzikane by ethnic group are amaSwati of South Africa under the leadership of Madzikane who obtain their own land in SA just lyk Sothos of free state.Madzikane Zelemu ws never submissive 2 Zulus or Xhosa,he remained Swati n died a Swati man.irrespective of da fact dt Zelemu

   Gamedze

   August 16, 2016 at 6:59 pm

   Eish wayibeka kamnandzi lento .

    Bongeka Mngonyama

    October 30, 2016 at 6:59 pm

    Gamedze asixoxe mtase 0760556776 whatsapp

   Anonymous

   July 18, 2017 at 6:59 pm

   Ndifuna ulungisa aba balithatha igama lesibhaca as yayiligama elifana noKaffer , no akunjalo ukuBhaca kukuchazwa ebusweni or ukukrazulwa ebusweni. And ndilithanda linje mna I’m proud of eligama into zeePolitiki azingeni kweligama , because sekunje nje kungenxa yayi. Isithunzi seeNkosi neeKumkani sanyathelwa ngenxa yemithetho yePolitiki. Ulwimi lesibhaca lwakiwe ziilwimi ezenza intlanganisela indaba yesiSwati ingena kuba uMadzikane uMama wakhe wayengumSwati. So xa bethethayo badibanisa nesiSwati , IsiZulu kuba besuka kwaZulu , isiXhosa kuba ayekhona namaXhosa kwaZulu nesiNguni sikhona kuba babekumhlaba waseMpumalanga neSwaziland . Kungoko xa singayazi into sithi “atibhobhi tindzaba tingayadzi ” xa sicaphukile sithi Nxaasikhatsali sesinye seziduko sethu thina uNxaasikhatsali. Xa sizityela into zethu sithi “ayitula tuli itsa kum itse kuwe ayoyesigodzi” owona mnqweno wam kukuba ndikwazi uthetha isiBhaca qha ndithanda kwa landibanisela yeelwimi ezadityaniswayo zakhupha isiBhaca language. Ndithetha ndililo iBhaca, uDzana , Wushe , Ncwane, Mfuphi, Nxas’ikhatsali , Nongalwana , Khatsini , Mayeye , Somali, Mdenkomeli mfutshan’etholeni, Swazolude lobhexesha isizefe, Ngcofela into othi uzikha zibe zihluma.

   Zwezwe L

   December 12, 2017 at 6:59 pm

   Kade ngangifisa ukudibana nomuntu ofana Noshiyah Ncosa and ngizwa ngathi uthi owase Mzimkhulu nami ngowakhona. Ulwazi analo luningi and luyawenza umehluko. Ngiyafisa ukudibana nawe Shiyah Ncosa. If you don’t mind nayi I email address yam : 24hrssuccess @gmail. com

  Shiyah Ncosa

  April 12, 2015 at 6:59 pm

  Zelemu ws son of Lufulwenja ka Mageba ka Zulu that don’t make dem Zulu by clan name or nation,Coz they wer never under Zulus by da tym of Shaka Zulu “dey wer nt Shakes subjects”people” let alone da fact dt dey deafited Shaka den hw cn dey claim praise name of Zulu Mageba?,Zulu is da main stem n who ever dt separated from da main stem n ws never retained back 2 da stem den falls to anather stem,NB Mageba gave birth 2 many sons ie in hs house dt he build while his twin brother Phunga ws still alive in eMhlathuze,Mageba gave birth 2 Mpangazitha,who gave birth to Mthiya and Mthiya gave birth to Ndaba,Phunga died n Mageba went to his brothers house to b a King of da Zulu since hs brada had no child,@ dt tym Mpangazitha went kwaNtombela to b a king of da Ntombelas as they wer also experiencing lost of their king.Mthiya remained n clothe his pipul wid a Buffalo skin n dey wer call abakwaMbatha,dis pipul wer under Zulu evi during da reign of Shaka he never attack dem coz they wer submissive wid out a fight or resisting.@ the house of Zulu Mageba gave birth 2 Ndaba who gave birth 2 Jama,in da other Mageba’s place eMthunzini next 2 Nkandla Mageba gave birth 2 Lufulwenja who gave birth 2 Wushe an Zelemu,remember Shaka ws nt born @ dis tym neither Senzangakhona Ndaba of Mageba ka Zulu had two places,1st house h gave birth 2 Jama and 2cnd house gave birth to Xhoko father of da Biyelas and also gave birth to Ntshwankeni father of da Ntshangase.Mbatha,Biyela,Ntshangase wer submissive to Shaka widout going to war so dey became hs people since dey we by blood from Zulu bt da Zulu descendent retain da surname/clan praises of Zulu Mageba Ndabezitha “Ndaba. In short”,on da other hand Wushe n Zelemu clans wer resistant to b submissive to Shaka.den Zelemu became strong wen Gobi swans ka Khalimeshe “Gobiswano Zelemu” as dt ws hs clan name bt nt Zulu,came back from Swaziland n fleed to Mzimkhulu,Xopo,Mount frere,Kokstud as hs nw home resisting to b under Zulu bt pursue has kingdom in Swati. The king being him bt nt da well knw Mswati,Madzikane’s name says it all dt h is Swati as he choised a Swati name rather thun a Zulu or Xhosa name,kings wer refers to by da names of their Fathers,grandfathers n grate grandfathers.eg Shaka was call Dlungwane ka Ndaba owadlunga emanxulumeni…… etc and Madzikane’s grate grand father was uWabane(Nombuso) so hs pipul had n have to hail him as Madzikane ka Wabane(Nombuso) bt nt Madzikane ka Zulu coz he ws never under Zulu bt he use dis name to disrespect,undermine n infuriate Shaka who had pride in dis name as a rightful owner of dis clan name.da sucurcism dt is going on currently of da Swati people of Madzikane ka Wabane in all of hs Land

  Shiyah Ncosa

  April 12, 2015 at 6:59 pm

  In both Mount free n Mzimkhulu that others fall in da Xhosas n others in da Zulu must come 2 an end Madzikane ddn’nt join Xhosas or Zulu,he adopted isiSwati as hs language n adopted Swati dance as hs dance,remember the r groups that came from kwa Xhosa n joined Madzikane dat means they became lyk him dey became hs pipul n spoke his language,da nw government play a bad role in da to of Mandela bciz dey abolished Madzikane’s language “Swati” in madzikane’s places n forced da pipul 2 luk down in Swati language n s learn n speak Xhosa,coz Xhosas wnt 2. Take da glory of saying da is a group under xhosa dat deafited Shaka, knowingly dat Shaka ws deafited by Swatis under King Madzikane.@ u Mzimkhulu da r surnames/clan names dat came from kwa Zulu kzn in da reign of Dingane coz @ dat tym all down dt wer izinduna n relatives of Shaka,Dingan plotted to kill dem n so many surnames join in amaSwati under Madzikane n during da reign of Ncaphayi.surnames lyk Zulu,Qwabe,Nzimande,Gwala,Mkhulisi”Mthembu”,Khumalo etc join Madzikane wen dey fleed from kzn fearing Dingane n became subjects of Madzikane “amaSwati”fa is a tng dt goes “Madzikane king of da Ngwanes”, it’s true Ngwanes in SA bciz Swatis r referred 2 as am a Ngwane n Zulus referred 2 as ooNdabezitha.I refuse to b called iBhaca”kafer,udzodzi,amasimba,imbuka” coz dis name was uttered out of disrespect,i speak da language dat Madzikane adopted “isiSwati” n define my self as such,uMswati.dts y u Wl find places lyk eLundzini,eMbondzeni dt is Swati nt Zulu or Xhosa.da is history in da kzn @ eNkandla of da Zulu pipul of abakwa Shezi who decided to fyt alongside the white army n dey wer called by fellow Zulus dt amagwala amaMbuka out of disrespect by fellow Zulus bt dis name is no longer in use since da nw government da Shezi’s r called Zulus coz days da name dt defined ethnicity n nt amaMbuka.(amaBhaca,amaKafer,amaMbuka) wonke laws emagama wengcindzetelo “oppression” nokuchaza cwaswa”issolation” nokudzelelwa”desrespect”. Mina ngibite ngalo utobona mhlola

   Dali

   April 19, 2016 at 6:59 pm

   Mna ikhona into endixakayo nje ngabanye kule mbali umzekelo incwadi ebhalwa kwa Makhaula ithi imfazwe ka Tshaka no Madzikane ibiphesha komzimkhulu unobangela uTshaka amlandele naxa ebesele ebalekile ebesahleli kumhlaba wakhe. ndiyavuma ukuba uMadzikane ulwile namaMpondomise apha Mount Alyiff wona ekhokelwe yi Nkosi uMyeki wadlula umadzikane wayokutsho ebathenjini kulendawo kuthiwa namhlanje kuse Ngcobo, Ngcobo lowo wayeyinduna enkulu ka Madzikane, kuba thina kwa Xhosa asinabo oNgcobo. nanku ke umbuzo amaxesibe ibe yeyawo nini Mount Alyiff?

  Shiyah Ncosa

  April 13, 2015 at 6:59 pm

  Bhaca,Mbuka,Vaka,Kaffer etc r all disrespecting,undermining,discriminating,opressing and insulting words no 1 should take pride 2 b called by dis 1 of dis names

  thandeka mkhosi

  April 19, 2015 at 6:59 pm

  Yheey Ndiyabonga bakwithi ngokwazi umlando wama Zelemu I’ll never call me bhaca… Madzikane was not a caward I salute u my King Aa!! Madzikane

  mfanafuthi tshani

  May 14, 2015 at 6:59 pm

  Bendicela ukwazi ngomlando wabakwa Tshani abasemzimkulu

  Mentshisi

  May 17, 2015 at 6:59 pm

  Uyajabulisa lomlando wangakithi kufanele sicace ukuthi sizinkosi le ngakithi Mount Frere makavume ovumayo aphike onomhawu sibonga kakhulu ngesintu nemvelaphi yakekhaya Phambili maBhaca phambili

  Melikhaya

  June 3, 2015 at 6:59 pm

  Shiya Ncoza you were becoming very interesting but I must say your last paragraph is utter bull. I am the Xesibhe from Chief Nondzaba (which also sound Swati)
  I agree that the name amaBhaca means refugees in Xhosa maybe Zulu too its not a nice name. Yes uMadzikane came from Swati origins but he is not a Swati nor Zulu nor Xhosa.To be a Zulu or Swati or Xhosa he had to khonza. uMadzikane never did that to any tribe/clan. Amabacha is just a name that got to be used to differentiate them from Zulu or Xhosa(like you say Shaka used it to refer to him because initially uMadzikane fled from Shaka and later on at Ntsizwa mountains he defeated Shaka’s army). Do not be mistaken Amabacha are a fearless tribe (actually tribes) that defeated the Zulu amongst others.Today we have amaBahca who speak Zulu and those who speak Xhosa.

  Lunga a Bhaca

  June 4, 2015 at 6:59 pm

  It must be noted that Madzikane was not a Swati. He grew up in Swaziland because his mother was a Swati married to Khalimashe, a Zelemu. Sons of Chiefs then and still today are sometimes sent to be raised by their uncles to protect them if there might be squables in the family.

  It must also be noted that the state of Swaziland nor South Africa were non existence at that time. Shaka had problem with Madzikane because he trained his solders using the same methods that Shaka was using. He also went to Inyanga and came back with cuts on his face. That was a threat to Shaka and ordered an attack. Yes he never tow the line to submit to Shaka and therefore, Zelemus were never part of Zulu mornachy. There were a small independent nation. They decided to cross the Mzimvubu River to run away from the Mfecane chaos.

  Ncapai, Madzikane’s was was a fearless fighter, a freebooter, a charismatic leader and had many wives. IsiBhaca is not a Swati. It is a mix of Swati, partly Xhosa, partly Hlubi and partly Zulu. We must understand that languages are influenced by ragionalism. The fact Madzikane grew up at his mothers home meant that he was bound to speak Swati and dance like Swatis but that doesnt mean that he was a Swati.

  We are not Swatis but we are AmaBhaca.

  nondzaba ka nqanto

  June 5, 2015 at 6:59 pm

  I would like to know what is the difference between xesibe & bhaca nations .

  nondzaba ka nqanto

  June 5, 2015 at 6:59 pm

  If nondzaba was a chief , which tribe did he lead & how come osinama are chiefs of amaxesibe

   Nolubabalo Vutela

   May 30, 2017 at 6:59 pm

   Utata katata wamliXesibe nguNondzaba I surname yakulotata wakhe nguYaphi ndicela umntu oyaziyo and4ounele kulenumber 0635870499 siyapangela asfuni malizabo sifuna ikhaya lethu utata eethu akasekho ndiyacela

  Shiyah Ncosa

  June 18, 2015 at 6:59 pm

  @Melikhaya 1st my clan name is Ncosa nt Ncoza,ngingu Bhuku isthsakatelo sam from eMtimkhulu”Mzimkhulu” 2nd 4yo information kukhona ukukhonza ngezinkomo Keeney inkosi futhsi kukhona ukukhonza Ngo kuth and a ulwimi,nesnxibo nokugidza kwesinye isive ie wt Gobiswano Zelemu did.kukhona ukukhonziswa ngempi ie ugaselwe wohlulwe.Take note akukho Nondzaba wamaXesibe owaba yinkosi emaxesibeni,iNkosi tama Xesibe abakeNdlunkulu yamaxesibe ie Jojo”umdaka omnyama ongeva sepha”Mount Aylief, Snama “u Malandelwa yintombi”,Mganu”uSabela uyabizwa emazibukweni” Remember thsina amaXesibe w separate in two wen Gobiswano asked for uncedzo lokulwa no Shaka.da house of Xesibe yohlukana kabili sam sided with Jojo n sam wid Sinama,initially ubukhosi bakwa Xesibe babuphethswe nguMganu bt samtng hepend amongst dem n bathsathswa u Jojo bt any1 from indlunkulu among dis 3 Mganu,Jojo,Sinama cn n cld Rule.may b u do gt yo facts correctly coz da only chief who ws under Gobiswano Zelemu ws chief Sondzaba of amaWushe.Sondzaba under Gobiswano attacks abaseNhlangwini namaNtundzela n conquered dem.uNondzaba”Matshina ayibheka njengomtfwana” wakithsi emaxesibeni ws never a king only Sinama,Mganu,Jojo r kings amongst xesibes.its fyn if u wnt to b called iBhaca n plz it’s quite stupid n foolish if u Wl fyt white people wen dey call Kaffer,u mst also take pride in dt n stop fitting it.mina m nt ashamed to say dt NginguMswati wasemaZelemini n if it’s an embarrassment to da descendents of Gobiswano Zelemu to disclose dt dey r Zelemu den dey wl b robed of their Kingdom n their Land to Zulus n Xhosa.da reason y da language dt Gobiswano spoked”isiswati” ws stopd n made many Zelemis dislike it n undermine it it’s bcoz dey hv let Xhosas through Mpondos to tnk dt Zelemis r under Mpondos”xhosa speaking people” dts y even nw wen u ask an old Mpondo person about “Bhacas”dey wl tell u dt amaBhaca ayatsitsiza mawakhuluma.actually ayatsitsita bcoz dey r clarified as amaTekela speaking people.Zelemis r a sub Tribe to Swati tribe,swati being da major tribe even thought Zelemu bcme dominent amongst all tribes dt we under him bt hs nt bigger to Swati,take note dt da Z emphasis word in da name Madzikane makes it a Swati bt nt Zulu or xhosa,if it ws Zulu ws going to b Madikane,also da place nw known as Mount Frere a Griqui name ws never call dt bt ws named in Swati eMbondzeni n dt da house of da king ws name eLundzini.in Zulu o Xhosa it cld hv bin called eMbondeni,eLundini n da u Nondzaba cld hv bin uNondaba so ngenxa yetigodzi Zelemis who r residing near Mpondos used sam few xhosa words wen dey talk n dwz in eMtimkhulu”Mzimkhulu”Nmz natal mtimkhulu Zelemuland use sam few Zulu words wen dey talk.in eMbondzeni dey wl say ” ngiyahhamba ngoku or use a ndebele word “ngiyakhamba ngoku”.zelemis in eMtimkhulu wl use a Zulu ” ngiyahamba manje” or “ngiyakhamba manje” bt most of da words used r Swati related. Da reason y da amaZ
  Swati wakwa Zelemu or da Zelemu people feel discriminated,neglected or unwanted it’s bcoz dey dnt take pride in wt dey r”Zwelemis” instead dey hide their clan name n language n wnt to b seen as Xhosas or either zulus.y r da people of my greatest King Gobiswano Zelemu uMakhafula iqhwa ngomlomo agodzolo wonke amabuthso r so ashamed of disclosing igama labor lobuhlanga..thsina of Bhuku wr a sub tribe to Xesibe tribe n dt bcoz Xesibe came from Njanya ka Sibiside Mkhize don’t mean dt I hv a ryt to use da clan name of Mkhize even if it means w had a disargument wid da Mkhize a baMbo I can’t use their clan name coz w separated from dem n wer never under dem n dts y y kufanele ngitholele kuXesibe.same applies to Zelemu separated from Zulu n ws never under Zulu h can’t go beyond Zelemu wen saying clan praise names,dts wt it’s coursing da insanity n rejection amongst other tribes .Gobiswano Zelemu”Madzikane ka Wabane decided to put ka Zulu wid da aim of desrespecting n infuriating Shaka Zulu coz Zulu is Shakes clan n tribe name n Zulu is Shaka n dwz dt wr under hs kingdom” it’s insanity to dt in da Zelemu surnames n clan names u Wl hear dem utter ka Mageba ka Zulu ka Dlungwane ka Ndaba,Dlungwana ka Ndaba is Shaka’spraises name n I wl ask ” ws Gobiswano Zelem”(Madzikane ka Wabane ws under Shaka Zulu(Dlungwane ka Ndaba) n dt da and a wl ba big No,so r da so called Bhacas. Zulus? “No” r dey Xhosas?” No” wt r dey.? Da answer is dey r still “fleeing,hiding, Babhicile,bacashile,dey r cowards,basabaleka from iqiniso”trueth” elitist bangamaZelemu”swati speaking people”.Melikhaya NB m also coming from dt Tribe eyabhaca endzulo”amaZelemu n nt ashamed to call my self dt,n also take note muntfu onguHlubi Ride be Hlubi owabhaca to differentiate hm from Hlubi ongabhacanga kuthsiwa “. Mashwabadzela owashwabadzela inkomo nempondotayo” bt da 1 on garage abhace kuthsiwa washwabadela i’nkomo nempondozayo.same applies to ooXesibe aba Bhaca n dwz ababangaphakathi babhaca ie of Bhuku abangatange babhaca baths ” Mfazi obelelide elanyiselela umntwana phesheya komlanjazana” bt of Bhuku aba Bhaca kuthsiwa “Mfazi webelelidze elancelisa ingane esheya komfula”take pride in wt u r n dt hide Zelemu is da major tribe amongst all dwz who join under Gobiswano n dey r all call Zelemis end of story if u iBhaca uyiMbuka uyiKaffe dts wt u call yo sells n so b offended wen u r nt accepted in South Africa bt me m nt I Bhaca m nt a tng bt m a Swati lake maZelemini

  jabulani

  June 19, 2015 at 6:59 pm

  Guys stop criticizing other people because they didn’t choose for this and stop he/she should regret from being called a Bhaca person,this has to stop cause you don’t why he/she has this culture. I’m also abhaca person and I don’t like people to criticize my culture,if anyone has a problem he/she could confront me in this number 0793654081 this should stop guyz cause the will be a war between us black people. Let us hold each other and reunite as blacks……..THANK YOU

  Mcebisi Pele

  June 29, 2015 at 6:59 pm

  I have browse through some of the comments and its very interesting to find out that fellow Africans hold high regard of who they are, and where they are and their history, and I am pleased by that.I am always keen to find out if I am of real Bhaca tribe but grew up under the amaXhosa enviroment and identity. My clan names is Nondzaba, Xesibe, Khandanyawana Matshin’ aybheke. My elder sister last month went to Mount Ayliff to find out about our ancersters history, they showed her their graves and was very pleased. Given this and out of your knowledge, kindly clarify the relations that exists in my clan names in relation to amaBhaca as sometimes we refered, bearing in mind that Africans’s history to a great extent is distorted and minute original information exist.

  Moeketsi

  July 10, 2015 at 6:59 pm

  I had a grandfather by the name of Makaula. We are known to be ama Bhaca, our clan name is amaMbhenge. Where exactly can we be located within the broader family of amaBhaca.? Where can I get full information in this regard.? I ask these questions having read through the brief and informative history of amaBhaca as outlined in the website.Thank you but help me further.

  mazulu

  August 28, 2015 at 6:59 pm

  just want to know more about Matiwanes because some they say he was the son of madzikane but in your story nothing about matiwane

  Msomi Dlomo

  September 13, 2015 at 6:59 pm

  Lo mlando ngicela niwukhulise udze watiwe nokufundziswa nase sikoleni mabhaca anike nigqugqutele ukuthsi ulimi lesiBhaca lubhalwe lufundziswe nase sikoleni njengetinye ulimi bantu abatsha sukumani nilwele invelaphi yenu. Thsina njenga mabhaca isiXhosa sisibolekile asilwimi lethu manje kufanele sisigoduse sitobhekana nolwethu ulimi. Abati umlandzo babo bhala nongo Dlomo ,uPhakathi, uCesi, uDlelelangeni, uZinakile.

  nduduzo mkulisi

  September 20, 2015 at 6:59 pm

  Mina ngidabuka emzimkhulu ngizalwa umajuta ibhaca ubaba wami ke yena ngokomlando badabuka kwazulu omkhulisi,omthembu,omvelase to be honest amabhaca kahlekahle nje singaloko siyalenele adabuka kwazulu kukuwe ke muntu ukuthi ufuna ukukholwani futhi uma ufuna ukuzigaxa emaxhoseni ngobanaku uthi uphuma emount frerr zigaxe mina ngiphuma emzimkhul ngyakhuluma angithethi ngeke umuzwa umxhosa ethi ukhuluma isxhosa yena. Kanti phela nibobheka namasiko, angisho ukuthi ibhaca umzulu cha kodwa amasiko ayefan awefan nawamaxhosa,nomampondo,namahlubi ect nendlela esendla ngayo izonto eg ingoma ayifani kodwa umazisendlin yelambu izinsizwa zyahlaba some the so called xhosa u people patch your selves to dnt do at all induku siyidlala ngerhawu hayi ngezindoku zodwa “izintonga” kanti futhi amabhaca namazulu kuphela abantu abangasokwa nifuna ukungtshela ukuthi all this is by coinsidence come on mabhaca akithi wake up and smell the coffee especailly nina basemzimkhu vele emountfrerr makhetha ukuba ngamahlubi “xhosa” peace

  Lulamile Ncapayi

  September 25, 2015 at 6:59 pm

  mna igazi lobukhosi likhona apha kum, ndinendlebe nje ndinetyala. ndinguMzukulwana kaKhalimeshe, Makaula, Nofisa ongafiyo, uZulu, msunyana ngok’swela wona….

  Shiyah Ncosa

  September 30, 2015 at 6:59 pm

  @Nduduzo Mkhulisi uyibeke yacaca Bhacas from Mzimkhulu amaZulu ngobuzwe n dowz from Mount Frere amaXhosa,angaz ke abanye bazothi bangenaphi

  Melikhaya

  October 29, 2015 at 6:59 pm

  @ Shiyah thanks for the info about ukukhonza. I must admit regarding UNondzaba I was wrong.He was not there when we fought umkhosi kaShaka kunye no Makhaful iqwa ngomlomo kugodole onke amabutho. It is AmaQwathi who r the descendents of UNondzaba they r also from the Xesibe clan “uQwathi(Mtshuthsumbe) owathatha iinkomo zika Xesibe ethi ubuyel embo”).Yes the house of Xesibe ws divided in 2 like you stated. On the issue of being called Kaffer if anyone does call me a Kaffer I will not be offended I will rather explain what they mean by saying that.i.e: the word Kaffer is an Arabic who which means non-believer (those who dnt believe in Allah).therefore those who called our for fathers kaffer r the settlers who were Christians-meaning they r also Kaffers -bigger Kaffers.
  But the word Baca means refugee / someone who is on exile. when UShaka said uGobiswane liBaca in a way he was right -with all due respect uGobiswane ws on exile from his tribe he wanted his own independence.Thats wht the tribe amabaca reflects to me-independence. AmaXesibhe, Mpondo,Mpondomise etc r all from Njanya ka Sibiside.Sibide had many sons one of them Mkhize.uSibiside is from the tribe called amaMbo and that is where we all come from together noMkhize-from the Lubombmbo mountains which stretch from Swaziland to KZN.Therefore I think we should look at the bigger picture because the small one can be like counting sugar.I never did vernac @ school but I know a Xhosa idiom(iqhalo) which says “nguMbo no Mxesibe” which means there a lot of people.If I call myself Ixesibe I wld also say Ibaca (Ixesibe elibacile).Umadzikane nguZulu obacile(exile) because he is by blood a descendent of Zulu.
  Your Thoughts?

  Austin Mathuthu

  November 1, 2015 at 6:59 pm

  want to know about Mzimkhulu as it is what elders say we are Mathuthus formerly Ndlela abako Mzimkhulu in Swaziland.
  Anyone with knowledge please help as I want to know if Mzimkhulu is a clan name of existing Mzimkhulu people or its a river or area

  Anele Mlethe

  January 3, 2016 at 6:59 pm

  Pls help,I want to know about Bhaca people. what is needed first nxa uyovela kibo kwentombi?

  Mzwanele Langa

  January 4, 2016 at 6:59 pm

  I would like to know more about AbeZantsi (People of the South) clan who were part of Mzilikazi’s Ndebele Empire. I hear that when the Mfecane Wars started, the AbeZantsi fled and settled in Mzimkhulu. Does anyone have any information about these people. I am part of them, but I struggle to get a concise history about them.

  ABONGILE MKHOSI

  January 4, 2016 at 6:59 pm

  Mina ngithanda ukwazi ngesbongo sakwa Mkhosi ukthi savela kanjan khona EMount Frere

  TI Mjoli

  January 28, 2016 at 6:59 pm

  uMzimkhulu : leligama lavela ngonyaka ka 1823 livezwa ngumphathi wempi weSilo uTshaka ngesikhathi iyohlasela amaMpondo yathi ngesikhathi ihamba yayomisa endaweni ebizwa ngokuthi yise Hlokozi ngaphesheya koMzimkhulu from Natal yasuka lapho yayomisa phezu komfula lo inamhlanje osubizwa ngo Mzimkhulu , ngesikhathi imisile yabona ukuthi bekunomuzi omkhulu obuwakhiwe duze nomfula wabe lowomuzi usushisiwe abanikazi bawo ( isibongo esithile) don’t ask lesosibongo sasesizwile uba kunempi ezayo sakhetha ukushisa umuzi waso owabe umkhulu sakhuphukela egqumeni eliphakeme benzela ukubona ukuba iyangakuphi impi eyayiholwa ngu Mdlaka kaNcindi kaKhala , kuyilapho ekwavela lesosiqambo soMzimkhulu > nisale kahle 0733642329

   Ndingu wushe nonina umjoli qubulash intombi yebhaca bendingaba nomdla mawungandinxelela nge mvelaphi yam nje nge ntombi ye bhaca here is my n 0632618295

   September 30, 2016 at 6:59 pm

   Iwould like to knw more abt bhaca people

  Shiyah Ncosa

  February 7, 2016 at 6:59 pm

  @ Melikaya – ngiyakuzwa. Ngendlela oyibeka ngayo,if u say ooMadzikane ooZulu ababhacile n dat laba abayinzalo ka Xesibe bango Xesibe ababhacile it mind dt kwa Bhaca da is no king bt kings”amakhosi”,coz no Wushe uzothi naye ungu Wushe obhacile,noMjoli athi nguJoli obhacile.in dt way dis emphasizes da statement of da 1st writer owabhala ngamaBhaca ukuthi da monarchy system of Bhacas consist of kings bt nt a kiing.kufanele siqaphele ukuthi ababhali mabakhuluma ngamabhaca,dey say “amazelemu” Madzikane’s father’s Tribe ws knw as abakwa Zelemu bt nt Zulu n dt after ‘he’Madzikane united multitudes after fleeing”bhaca” hs tribe Zelemis wer nw known as Bhacas.so dis is a misunderstanding ngesiduko sabantu baka Madzikane,yes dey claim Zulu as isiduko sabo bt indida wukuthi u wl hear dem saying ka Dlungwane ka Ndaba which coziz mor confusion coz uDlungwane uShaka.da 1st write could hv said “hs father’s tribe ws knw as abakwa Zulu ooLufulwenja den dt makes sense bcz dey r of Lufulwenja ka Mageba ka Zulu n dt da other Zulu is of Ndaba ka Mageba ka Zulu.dis coz is a confession by dem amabhaca wakithi ngokuthi uGobiswano said Madzikane ka Zulu or due it min dt uGobiswano wabusa isinyanya uZulu to da house of Zelemu?.n if all Bhacas wl call demselvs…….obhacile den it mind all tribes in Bhacaland r independent bt if Bhaca is name of da major tribe”Zelemu” in Bhacaland den da is no independents @ all,all tribes r under Bhaca” Zelemu” wer is being independent if u r under sam1?. my question is y is that wen u read abt amaBhaca history da writers allwyz emphasizes dt Gobiswano’s father’s Tribe @ 1st it ws called abakwaZelemu bt nt a”abakwaZulu” ubuyaphi lo Zulu? Yikho inkulumo ithi “badabuka/sidabuka/seperated”,den if u seperate from sam1,r still going to b referred by dt person? I say no n dts y abakwaWushe never call Zulu as isiduko sabo n also ooMbatha,Biyela,Ntshangase,Hlunga dnt use uZulu as isiduko sabo bt bcoz dey r clans dt r under Zulu Tribe dey only call demselvs Zulu by nation/ tribe.dowz r my thought s

  Shiyah Ncosa

  February 7, 2016 at 6:59 pm

  “Mina umkhosi ka Zulu ngiyowushaya ngesandla esisodwa”Madzikane’s words as quoted by most writers,frm dis statement uyaqonda ukuthi ukhulume nt as a Zulu bt as sam 1 frm other tribe to another tribe coz if he spoke as frm Zulu Tribe by birth h could hv said ” mina umkhosi wakithi kwa Zulu ngiyowushaya ngesandla esisodwa or mina umkhosi womfowethu uShaka ngiyowushaya ngesandla esisodwa”.m trying to clarify samtng dt people dnt c coz dey dnt look outside da box.the problem w hv ryt nw is dt Bhacas frm Xopo,Mzimkhulu speak Zulu n thus r referred to as Zulus n dey dnt argue dt.on da other hand dowz in Mount frere speak isixhosa,yes I knw dt in da eastern cape izizwe zizimele,nt all of dem r Xhosas coz dey never under Xhosas even dow dey hv adopted isiXhosa as a language bt dey nt xhosas..my point is dt Bhacas”Zelemis” should refrain frm using uZulu as a clan praise name coz dts wt makes da Bhaca Kingdom to b discriminated n undermine bcoz of claiming a wrng clan praise name.dts y ungasitholi nakwindoni coz Zulus c us as fong kongs of Zulus n people dt r imitating dem n leyonto is iyenza umbuso wakwa Bhaca uhlukane kabili dis should stop n w sold fyn 1 common name in particular for da Bhaca name whch is abakwa Zelemu

  Mojalefa Mnguni

  February 17, 2016 at 6:59 pm

  I am happy with the history and the discussion above. I want to commend Shiyah for the enthusiasm to keep the history of the Bhaca people alive and relevant today. Keep it up bro

  Shiyah Ncosa

  February 18, 2016 at 6:59 pm

  Tnks a lot Mojalifa u r wlcm

  Shiyah Ncosa

  March 1, 2016 at 6:59 pm

  @Mduduzi mkulisi- sam wer sam w hw u r wrng ngokuthi uthi amabhaca a Dabula kwazulu.let me tell u about your clan,we u abakwa Mkulisi used to reside endaweni weni eMsinga ebathenjini,wer your greate king built his house n calld it eMlamlankunzi as well as. EQhudeni da language u spoke ws Nguni bt nt zulu,da tng dt da is Zulu happen after wen Shaka conquered other tribes.actually all people dt wer born of Nguni stock spoke is I Nguni bt it ws differentiated ngezindawo abaphazami kuzo ie amalala,amadebe,amantungwa,abambo,ect,some spoke a clear language n sam bebathefuya n sam bayeyeza,eg instead of saying ngidangele,sam would say ngidumele/ngijabile/ngijalile/ngidanile/ngiswabile.yo people wer called abaThembu bakwa Mvelase bt nt amazulu up until Shaka Zulu ahlasele uNgoza Mvelase kanye noMacingwane Mchunu abanqobe,yo greate king fleeid frm hs place wave ekudingisweni wid hs sons.sam decided to reside emzimkhulu kwaBhaca,take note nt kwa Zulu bt Bhaca.yor people wer askd ukuya empini bt refused”benqaba” because they say basaKhulisa abantwana they can’t go to empini,and sam babengaphenduli at all uma bebuzwa bt decided to kip quet”bathule”, dts wer two surnames came into being(abantu ababebaziwa ngo Mvelase isbongo received a new surname ngenxa yesenzo sabo sokwala ukuya empini bethi basaKhulisa ingane dey wer calld abakwa Mkhulisi n sam abakwa Thula dts y u wl find dis 2 surnames mainly emzimkhulu kwa Bhaca.so u r wrng my brada mawuthu nicely kwa Zulu nendawo nobuzwe,qha anivumi khona kodwa nivela kwa Mthembu eMsinga ko Ngoza.wen u came to Bhacaland u wr nt under Zulu bt u wer independent as Thembus bakwa Mvelase n remember dey wer two houses zakwa Mthembu 1 indlunkulu abaka Jama ka Mnisi lapho kuqala khona uSomopo indlu ka Ndaba aba sebenzisa uMthembu as isbongo n dey conquered by uDingiswayo Mthethwa baphetha ubukhosi,yo people ooMvelase wr residing eMsinga as indlu encane bt it bcm greate n powerfull wen Ngoza ws king n leader he conquered many tribes lyk ooSthole,Mbatha,ect dts y ku nesthakazelo sakwa Mvelase esithi “nina abakwa Gogolazitha” coz zazisaba zigodole izitha uma zubhekene noMvelase uNgoza,phela savela ngoba no Shaka wesaba Mhla amabatho ebulawa egwazwe emqolo intombi zakwaMvelase wavelength wagodola ngathi uthelwe amanzi.in short anisiwo amazulu bt amabhaca coz you people batiks emva kwempi eyayilwa amabhaca no Shaka esekhotheme uGobiswano Zelemu owaba uBhaca dts y ungaqondi kahle n ukuthi Nofisa emva kwempi esayilwa thina amaBhaca dt dis nt make less of umBhaca bt w wlcm u in our land n u bcm under Bhaca n u r Bhaca u can’t change dt.i dnt min to infuriate u in any way bt to tell da truth as it is even ooMtshali a bakhona eMzimkhulu,eXopo bayazi ukuthi bangamabhaca.ngisho nooQwabe,noMkhize,Khumalo,Mbatha ect bayazi so dnt claim ubuzulu kakhulu u r nt bt uMbhaca,wt makes me happy is dt our kingdom is independent e MF wer most most people r xhosa speaking n dt don’t min dt dey r xhosa nope,evin us emzimkhulu w may speak a Ntungwa/Mbo/Hubi ect wt so calld Zulu nw dt don’t make us less Bhaca dts y evin Bomtsheketshe fluid to Mount frere to seek refuge after h ws hunted by whites “collonist”.ngizoma la Mvelase

  Shiyah Ncosa

  March 1, 2016 at 6:59 pm

  @Soldati – amaNtundzela yilawa a bizarre isbongo sakwa Mjoli,dey seperated frm amaWushe through u Sondzaba bcz of familly n monarchy problems, yibo lava ababizwa ngokuthi amaNtundzela ooQubulashe indlu ka Sondzaba “Mjoli surname”,kulabantu kwavela amaZotsho ooMkhonde “Manci surname amaqolo ngelinye”,dnt b confused basaphila labantu nesbongo sabo esidulile uMjoli.m going to publish iziduko/zithakazelo zamaBhaca with surnames in my blog soon,uphando ngilwenzile n it’s dune all Bhacas a wakhona kulwa impi no Shaka n Bhacas abafika emva kwempi no Shaka bt dt don’t min dt w hv to discriminate amongst amabhaca after all w r all Bhacas

  mendy Makhasi

  March 13, 2016 at 6:59 pm

  Molweni mina ndendele ka Bhaca.Ngicela onolwazi ngomlando waka Makhasi o Chiyawohlanga. Ka Ndlamu ka Ghrini ngabase Mzimkhulu.Ngingabonga kakhulu

  mbali majiyezi

  March 22, 2016 at 6:59 pm

  Mina ngikholelwa ukuthi kukhona into esihlanganisayo namaZulu,engani amasiko ethu eyafana e.g amaTolo usiko lwethu luyefana futhi nje angiyitholi kahle le ndaba yokufunda isiXhosa eskoleni…..mina ngiliBhaca laseMount frere ngeke ngithi ngiliXhosa ngingasoyilo

  Anonymous

  March 24, 2016 at 6:59 pm

  Guys cela ulwazi ngesibongo sakwantlekoemzimkulu

  Mntaka-Zikhali

  March 26, 2016 at 6:59 pm

  @Shiyah, ndicelubuza Mhlekazi, ndiva imbali isithi, ooKumkani uNondzaba noMadzikane babesebenzisana, baze bafika bahlasela bade bagxotha amaMpondomise ayemi eRhode ngoko, waze uNondzaba wagqithela kuTsolo apho angazange alenze ixesha khona, uthi umbuzo wam wokuqala ke, ingaba amaXesibe afike kulo mhlaba akuwo ngoku kanye ngelo xesha looKumkani uNondzaba noMadzikane? umbuzo wam wesibini, kutheni le nto emaXesibeni ndisiva ngeeKumkani ezahlukileyo nje? kukho uSinama, kubekho uJojo, kuphinde kubekho noNondzaba, ndicela ukhe undichubele nje elo bali? uthi ke umbuzo wesithathu, ingaba ngubani ofike kuqala kumhlaba wasemaXesibeni phakathi kukaNondzaba noXesibe? ngoba ndothuke kakhulu xa bendisiva omnye ubawo apha kule ncoko esithi, ingcwaba likaXesibe likhona e-Mt Ayliff

  Shiyah Ncosa

  March 28, 2016 at 6:59 pm

  @Zikhali – ukuphendula imibuzo yakho yontathu ndizoqala ndithi 1st kukho impazamo eyenzwa isithi ababhali ngendlela sibhala ngayo umlando wezizwe,uNondzaba wamaxesibe umntu wakudala kakhulu kunoMadzikane,amaxesibe wayekhamba namaMpondo besuka frm kwaZulu bekhangela amadlelo aluhlaza b4 indaba yokubhaca ingakabikho.uXesibe n abantwana bakhe bafike bathiya ngomzimvubu bakha eMount Aylief. UMpondo wakha eMpondoland engakafiki amabhaca.kumbula u Xesibe nguye oyinzalabantu futhi owabasisizwe ngoba kwathi ekwandeni kwathi esifikile MT ayf enonyana bakhe kwindlu endala apho wayezele khona uNtozabantu,Nonzaba.uNtozabantu wazala uNzuza,Miyana,Mgududzeli,Nxele.kwathi uNondzaba wazala uBhimbi,Bhelesi,Hlabe,uNondzaba ozalwa nguXesibe khange aye kwimfazwe kunye noMadzikane kodwa umntu owaya kwi mfazwe ngu Sondzaba wakwa Wushe,amaxesibe sisizwe esidala kunabhaca ngokudabuka.ababhali benza impazamo instead of saying Sondzaba dey say Nondzaba.ingwaba lika Nondzaba likhona e Mount Aylief hhay kuTsolo.ukuphendula lombuzo wokuqala ngizothi hhayi khange afike ngexesha lika Nondzaba kunye noMadzikane eMount Aylief kodwa wafika kuqala ngexesha lika Xesibe akha enhla noMzimvubu.2 ukuphendula owesibini umbuzo ndizothi mntwanegazi. Xa uzalwa endlunkulu unobukhosi akukhathalekile ukuba ingowesngaphi kubakhululwa bakho,endlunkulu uXesibe wazala uMnganu owokuqala,walanywa nguSinama,kweza uDohlanga,kweza uNtswayibana,kweza uJojo kunye no Mayaba.ubukhosi basemaxesibeni babuphethwe yindlu ka Mganu owanqulwa ngokuthi uNxontsa ka Xesibe,waphinde futhi wathiwa uSabela uyabizwa emazibukweni.lomfo wayethanda ukuzingela iinyamazana kakhulu wade wathathelwa ubukhosi bakhe ngumninawe wakhe omncinci uJojo.zange alwe kodwa wathula nje engenandaba,yiyo lonto ke xa usiya eMount Aylief uzofumana kubusa inkosi edumileyo yamaxesibe uJojo”umdaka omnyama ongeva sepha”,kwelinye icala uye kwa Bhaca ufumane uSinama “Malandelwa yintombi “,into yokulandelwa yintombi yenzaka uSinama esehlala eMount aylief, intombi zendiswa ngaphandle kwemfanelo esanda kufika amaMfengu kunye namabhaca kubalekwa imfazwe zeloxesha.uNondzaba akazalwa kwindlunkulu kodwa uzalwa kwindlu endala “insukangqangi”,akayonkosi yamaxesibe.iinkosi ngoJojo,Mt aylf,Snama kwaBhaca.hope uphendulekile mfw2.3 ukuphendula owesithathu umbuzo -ewe unyanisile lo Tata othe ingxabano likaxesibe lise Mount aylief,inyan leyo kuba yilapho esuka khona amaxesibe b4 ezimanyanisa noMadzikane futhi hhayi wonke amaxesibe kodwa wohlukana kabili abanye baphetha ukuphambana nendlu ka Sinama besiya emabhaceni.uXesibe wafika kuqala eat aylief futhi nguye inzalabantu yethu thina amaxesibe.nditsho nengwaba lika khokhowam endinqulwa ngaye uBhuku lise Mount Aylief hhayi kwa Bhaca,mna ke ndinguye uXesibe owahamba nendlu yakwa Sinanma,uMakhulu ka Tatami uMaSinama lo ozala utata ka tatam. Ndilixesibe lasemabhaceni nam elibali ndalifumena koBawo,uxesibe zayena qobolwakhe zange abengaphansi kuka Bhaca “Gobiswano ka Khalimeshe”,”Gobiswano wakwa Zelemu owaba uBhaca ngokusho kuka Tshaka”,kodwa inzalo yakhe nezizukulwana zakhe yizo ezazimanyanisa no Bhaca.ndizoma apha

  Shiyah Ncosa

  March 28, 2016 at 6:59 pm

  Zibuze ukuthi kungani intetho yamaxesibe kunye neyamampondo ifana,abathethi nje kuphela kodwa ngamanye amaxesha. bayaxela bandrondroze benzene isindrondrozi. Ngoba kudalaafika empuma koloni b4 other tribes

   Mntaka-Zikhali

   September 10, 2016 at 6:59 pm

   @Shiyah, wow, hay undiphendule mzukulwana ka Xesibe, ndineendlebe nje ndinetyala, ngoko ke maz’ enethole nto kaNcosa ngoba kaloku ekugqibeleni ndide ndamfumana umntu okwaziyo ukundichubela imvelaphi yamaXesibe, into ke ebangela ukuba ndibe nomdla kangaka kungukuba ndizekile emaXesibeni, unkosikazi wam ngumamXesibe ofani inguThutshana

   Mntaka-Zikhali

   September 11, 2016 at 6:59 pm

   @Shiyah, nto kaXesibe kwakhona ndinombuzo ndicela ukwazi, ekundicaciseleni kwakho uthi uXesibe uqobo lwakhe, yena ongumzali kaNondzaba ufike wema ngentla komlambo umzimvubu ehamba namaMpondo, luthi ke ulwazi lwam, inkosi yokuqala yamampondo ukufika kwilizwe lamampondo nguKumkani uCabe, (please refer to King Mpondombini’s speech on YouTube), uCabe lo ke usisizukulwana seshumi sikaMpondo ongumkhuluwa kaXesibe, ke ngoko icace okwakat’ emhlophe ehlungwini ukuba uMpondo zange alibone ilizwe elimiwe ngabazukulwana bakhe namhla oku, lafunyanwa ngumzukulwana wakhe uCabe, ke ngoku mntaka Ncosa, uthi umbuzo wam, njani ukuba uXesibe abe esadla amazimba ngexesha lesizukulwana seshumi somkhuluwa wakhe, uMpondo?

  Enkay

  April 9, 2016 at 6:59 pm

  Cela ubuza ngemvelaphi yefani yakwantleko esemzimkulu. Izduko zithi: msikiza , sinetyeni abanye besina emhlabeni, ngubelanga okhanya, mgquzulwa

  Xhayimpi

  April 16, 2016 at 6:59 pm

  Ndifun ukwazi ngoSomhlahlo bedibene noNomlalo behlulwazi-surname nabanye ke abadibana nathi etc. Xa sisonke ke ngokwesibongo okanye i-clan name singoMlungwana oNgova oNobhula (Nobles) xa sisiva kuthiwa siphuma eMjika kunye nase Mzimkhulu then i get confuse at this point okwesibini ndifuna ukwazi ukuba ngowuphi omdala kwezi surnames? Ndivule ukuba ezi-surnames abaphumi nazo komkhulu. Ngoba thina ngoku sivelele kumhlaba wamaMpondomise ewe ke xe ndibona babekade bezifihla andazi ngoba mna ndandicinga ndinguMpondomise kanti safikela kumhlaba wamaMpondomise in other words in favour of them i do’nt know ,whether i’ 1 of them in full. Another tng i wnt 2 knw who is the eldest 1 according to their surnames thnk u wish 2knw well

  Sifiso Ngwadla

  April 17, 2016 at 6:59 pm

  @Shiyah Ncosa_ mna ndingu Kaulela umntu entabeni,Dohlanga,Nzalamzi,Ndlovana,Dodis’… ndicela ukhe undicacisele ngoDohlanga ukuba yena ukweliphi icala kuMaxesibe since usithi ohlukana. I must say this topic is very informative and as Africans we must treasure the rich history behind our clan names. White ppl hv family trees and they conserve their family history and It is up to us to conserve our own. I am glad to receive such information, where can I read more about this n are there books endingazifunda okutyebisa ulwazi??

  Sifiso Ngwadla

  April 17, 2016 at 6:59 pm

  @Shiyah Ncusa Mna ndingu Kaulela umntu entabeni Dohlanga,Nzalamzi,Dodis’… Ndicela undicacisele ngo Dohlanga ukuba yena ukweliphi icala apha kuMaxesibe since u said they got divided in 2.

  sphumelele

  April 18, 2016 at 6:59 pm

  Zelemu is the son of lufulwenja who is the son mageba who is the. Son of zulu,madzikane who named the zelemuz ‘bhaca’ lived in the time of shaka,he is the son of khalimeshe the son of vebi the son of wabane the son of Zelemu,so whether the zelemus like it or nt their forefather is Zulu,so the royal house of bhaca is Zulu by blood,whether they hv their chiefancy or kingdom,by u can’t choose family,madzikane was born a zelemu and zelemu was born a Zulu,the royalty of bhaca is ZULU,they can’t run away frm that fact.

  sphumelele

  April 18, 2016 at 6:59 pm

  Everyone in the Zulu chiefancy knew that Zelemu is their son and they dd nt care whether they r called Zelemus or what cz anyway lufulwenja was nt a chief and nt the eldest,the problem came wth Madzikane who wanted to hv other tribes under him like wht Shaka was doing,building a kingdom or a mornachy whereas Shaka who was seating in the chiefancy seat of both their uncestor Mageba ka ZULU was doing the same,so that’s y shaka chased them away frm the drukensberg mountains.So they went as faku’s area of the mpondos where they were given land,so whether they have a chiefancy or a kingdom there,the fact remains they r the bloodline of mageba kazulu,and the chiefancy of mageba ka zulu became a mornachy during the same time madzikane tried and failed to change his chiefancy to mornachy in natal bcz of shaka,so they r nt xhosa and nt mpondo bt zulu by blood,and this tekela language is more dlamini and ndebele more than it is theirs,their roots date back to zulu.

  Dali

  April 19, 2016 at 6:59 pm

  Mna ikhona into endixakayo nje ngabanye kule mbali umzekelo incwadi ebhalwa kwa Makhaula ithi imfazwe ka Tshaka no Madzikane ibiphesha komzimkhulu unobangela uTshaka amlandele naxa ebesele ebalekile ebesahleli kumhlaba wakhe. ndiyavuma ukuba uMadzikane ulwile namaMpondomise apha Mount Alyiff wona ekhokelwe yi Nkosi uMyeki wadlula umadzikane wayokutsho ebathenjini kulendawo kuthiwa namhlanje kuse Ngcobo, Ngcobo lowo wayeyinduna enkulu ka Madzikane, kuba thina kwa Xhosa asinabo oNgcobo. nanku ke umbuzo amaxesibe ibe yeyawo nini Mount Alyiff?

  sphumelele

  April 19, 2016 at 6:59 pm

  Ppl claim that Madzikane defeated Shaka which is nt true,he ran away,the few of shaka’s men who were looking searching for him died because of extreme cold in nsizwa,and that is where madzikane made a claim that it was his muthi and he can defeat shaka’s amabutho wth one hand,he fleed and never faced shaka,same as faku,he neva went back to wht is called kzn today after he heard that shaka was on his way south in 1820 after mourning nandi,and the bhaca elders dnt hv a clear history on forefathers Lufulwenja cz Mageba was the son of Gumede and Gumede the son of Zulu,so Gumede is missing there,and yes no one can go agianst the claims of Lufulwenja being the son of mageba since most history talks of the first two ndaba and mpangazitha,and (also the Jama people knew Lufenulwenja which is nt clear if its the same as Lufulwenja,Jama took ndabezitha from shandu bcz Lufenulwenja was an insult and ndaba kazitha/ndabezitha sounded good to him after they competed over it).so the history needs to be relooked and everyone involeved before written.

  yandiswa

  April 28, 2016 at 6:59 pm

  amapondomise where do thy live?

  Nelson Lamityi

  May 14, 2016 at 6:59 pm

  Owokuqala owam umbuzo umalunga nokwaziswa into yokuba kutheni phaya e Maxesibeni, Nondzaba ka Bangiso ngakumbi kula ngingqi yase Lady Frere umntwana elungiswa ngenkomo. Oku ndikubuziswa kukuba kweminye imizi [ngokweziduko] abantwana balungiswa nge bhokhwe. Okwesibini, ingaba amaxesibe, ka Bangiso ifani abaphaya e Lady Frere ingcambu njengoko mbuzo esendiwubuze apha ngaphezulu ane gazi lobukhosi na? Ndisalayita ke leyam nqawe ende, noba nje abanye bebambe ezimfutshane. Makwande

  Dumisani mtshawulana

  May 20, 2016 at 6:59 pm

  Ndicela umlando ngesbongo sakwa Siwela Amampovani bantu bakwithsi

  Thamsanqa Xesibe Ntsokontsoko

  June 15, 2016 at 6:59 pm

  Mna ndinguMxesibe, uNondzaba, uMkhuma ka Gxubane wakwa Ntsokontsoko ifani siphinde sibizwe ngooSalimani. Ikhaya lise Ladyfrere eMachubeni eTshamazimbha. Yindawo yamaXesibe leyo aphila namaGcina. Umntana emaXesibeni usetyenzwa ngebhokhwe xa iyimbheleko. AmaXesibe, amaMpondo namaMpondomisebazalwa nguNjanya kaSibiside yaye amaBhaca namaXesibe babelwa izimpi zemfecane phakathi kwenkosi uMadzikane noNondzaba. AmaXesibe azala amaQwathi ngaphantsi kwenkosi uMtshutshume. Yiyolonto xa ezithutha amaQwathi athi Qwathi nkomo zamaXesibe. UQwathi ibinkomo ibihamba namaXesibe egama linguQwathi. Unkosi uMtshutshume onguMxesibe waze wafuma umhlabe eNgcobom . AmaXesibe, amaMondo, amaBomvu,amaBomvana, amaSwati namaTshezi ngaBambo. AmaXesibe iinyosi sabel’uyabizwa emazibukweni, uMbo noMxesibe…Camagu kuni…ndisatshayainqawe yam ende!

  MPhumzi" Mxesibe Mkhuma Nondzaba" Buhe

  June 20, 2016 at 6:59 pm

  Singa Maxesibe pha kula Mhlaba wase Cofimvaba.u Doyi no Gxubana asi mbizi xa sizithuthta. Ndicela ucaciselwa bango Xesibe njani? Ngoba kuse kuthwe ngabantwana bentombi yakulo xesibe .

  Thulani Sinama

  July 3, 2016 at 6:59 pm

  This is very interesting bendicinga kuba amaxesibu ase mt ayllif kuphela. maybe its because ndizalwa khona .xa ujonga kakuhle singasondelana but asifani. Amampondo they listern to their own music ongeke uwufumane e mt ayllif and they like doing what they call imfene and they are very interesting. on the other hand thina maxesibe sixhensa ngendlela yethu and we do things differently namampondomise ngoku njalo. on behalf of amaxesibe ase mt ayllif ndingatsho ndithi we speak xhosa with different accent kunamagama esiwasebenzisayo omnye umntu angeke awazi and that make us amaxesibe we dont use ndr at all. Amabhaca they speak something in between zulu and xhosa and i think its very charming i like it. Im very proud ngokuba li Xesibe. Sinama radu somadoda malandelwa yintombi ithi ndizeke ha Xesibe…………………….

  Anonymous

  July 5, 2016 at 6:59 pm

  ndicela ukwazi kutheni ku endoswa igama elithi kwabhaca ngokweyam irecech elona gama kusemzinjane

  Vuyo

  July 24, 2016 at 6:59 pm

  Ndicela ukwazi uba ama Bhaca la akulangingqi ye Tyume river okanye e Alice ingaba nawo abuya e Mt Frere na.

  jabu xoza cwele

  July 29, 2016 at 6:59 pm

  Bengingajabula ukwaz ngomlando wabantu bakaCwele

  Ntsiki Jokazi

  July 31, 2016 at 6:59 pm

  NdingumXesibe ndifuna ukwazi NGO Jokazi

  patrick.dlepu@standardbank.co.za

  August 24, 2016 at 6:59 pm

  mna ndingu Dlephu , ufola fakathi Mabembe Khabekhulu Nguse, from Mount frere kwabhaca , however i notice that on google they only have Dlepu clan details how do you go about updating the information (izithakazelo)?

  Shiyah Ncosa

  September 14, 2016 at 6:59 pm

  OK @ Kaulela m sory my gadget was broken,about u Do wohlanga “Dohlanga” ndithe mna kuye uXesibe kwindlunkulu uzele uMganu kunye no Sinama no Do wohlanga no Mayaba No Ndi. Pha ku Mganu kuvela oonyana bakhe abathathu 1Nxontsa 2Bhuku 3Mlatsheni. Ku Snama kuvele 1Rhadu 2Somadoda 3Mjoli 4Gcuma.uSomadoda azalea u Fikeni bese kuthi uGcuma azale uNhlumayo.uDohlanga uzala uKheleka yena azale uNdlebe zikhanya ilanga bese kuvele ifan uNdlovana.amaxesibe sohlukana ngelaxesha esafuna umhlaba wawo so wt hepend is sam bahlala kumhlaba wakwa Bhaca under the leadership of 1Mgubudzeli 2Sodladla 3Doyi aba bantu settled in emaBhobho kwa Bhaca bt after impi yaseNunge wer Xesibe’s fought alongside amabhaca to conquer Zulus and that hepend @ Nunge ” Ntsizwa” n that area is in Mount aylief. So Not all Xesibe’s r Xesibe’s bt sam r Bhacas since dey decided to reside in Bhacaland. Amaxesibe iiNyosi as u said eg ooBhuku iiNyosi ooMfaz’ webelelide2 ooBhimbi iiNyosi ooMatshina eyibheka 3ooNxontsa iiNyosi ooSabela uyabizwa 4 ooMbathane iiNyosi ooMatshaya ngenqawe. 5ooMlatsheni iiNyosi ooNonyama ay’vuthwa 6 ooRhadu iiNyosi ooMalandelwa zintombi.7 ooNqetyane iiNyosi ooSthebe simanagananga.so we cn hv hv different iziduko n also reside in different places bt the fact is that ngokegazi singamaXesibe sam may speak Xhosa n sam Zulu like eg Nhlumayo people that reside in Zululand bt that due nt make them les Xesibe because nw they r zulu
  Hey

  Shiyah Ncosa

  September 16, 2016 at 6:59 pm

  @Mtaka Zikhali-andisqiniseko ngebali lamaMpondo ukuba nguye okanye oonyana bakhe abafumana umhlaba wasemampondweni.ukuphendula umbuzo wakho ngamazimba ndizothi-ayngu Xesibe owadla amazimba kodwa sisi zukulwane sakhe pha kwindlu ka Snama.esisnqula samazimba safunwana ngelaxesha sekufike amaBhaca e Mount frere. Ndithe mna ezizindlu zakwa Xesibe zohlukene ngezduko nqngenhlalo.ekunene kuzqlwa u Mganu nabakhululwabqkhe ooSnamq,Diwohlanga Mayaba Mkwenkwe.abantu bendlu ka Mganu ngokwegama lenhlanga yakwabo “clan name bathiwa ngo Nxontsa’ bese kuthi abendlu kaSnama bathiwe ngo Rhadu.uSnama uzala uRhadu, Somadoda,Fikeni,Mjoli,Gcuma,Nhlumayo.uMjoli nguye lo Malandelwa yintombi ithi ndizeke bhuti,uzakunikela ngesipho samazimba xa ungenankomo Wulawula Tshaka lendlovu.sisizukulu sika Xesibe kwindlu kaSnama esatya amazimba

  Shiyah Ncosa

  September 16, 2016 at 6:59 pm

  I mean Tshaba lendlovu not “Tshaka”

  Vuyo

  September 25, 2016 at 6:59 pm

  I am requesting to know more about the Bhaca that are situated in Alice.

  Themba Mjoli

  September 26, 2016 at 6:59 pm

  Much as this account is interesting, but from the research I’ve done, it contains some inaccuracies and untruths if not oversimplification of AMabhaca origin. I am as you can make out aBhaca of the amaWushe clan. If you trace us, we descended directly from Zulu clan from one of Mageba’s sons, Lufulwenja owazala uWushe and descendants of Wushe ngoMjoli who hooked up with Sgananda a famous army general feared by many small tribes including the small Zulu clan. On the other hand there was Khalimeshe the brother of Senzangakhona, Shaka’s father. When Shaka took over on the demise of his father he sought to decimate any potential challenger. Khalimeshe and the warriorWushe and Zumas, Zondis had to move out of Nkandla forest pillaging cattle and routing anything in front if them. The aMachunu from Msinga, amaBomvu were among those driven and they allied themselves with Khalimeshe’s forces who had taken a Southerly direction landing at what is now known as Durban. Khalimeshe died around Durban and folklore stories point at what you know as Bluff ( Isibubulungu) as place where he is buried. Madzikane and some clansmen moved south westerly landing in Richmond but ultimately established themselves at kwaNokweja e Xobho before grazing land became overrun leading to some members crossing Umzimkhulu river establishing areas ruled by mainly, Dlamini(Fodo), Zulu, amaWushe found in kwaNokweja, a few chiefdoms uMzimkhulu right up to Mt Frere. The relationship between Madzikane generation from eXobho right up to Mt Frere, Tsolo and Qumbu etc. is as strong as ever. SingoZulu even the King,Ongangezwelakhe has been to Mt Frere and declared oMadzikane, Dabulas , Diko, Mdtyini and amaWushe awakubo. So I am a proud Bhaca lakwaZulu. Ofuna ukungiphikisa is welcome

   Bongeka Mngonyama

   October 30, 2016 at 6:59 pm

   Right on point. Abantu abayeke uku compilcator izinto zisobala

   Siyabonga Wushe for that clarification

  kaya sajini

  October 5, 2016 at 6:59 pm

  guys akeko umntu omdala onosixelela ngomnombo waka Goqolo,asinike nezinndluzake.

  Sodladla

  October 10, 2016 at 6:59 pm

  Just a small point of correction about ubukhosi bamaXesibe. Ubukumkani bamaXesibe buse Mqandunduli phantsi kwendlu enkulu yamaXesibe ngobubanzi bawo(throughout Southern Africa ) indlu kaMtwa (GH) not kwaJojo his house is far removed from ubukumkani bamaxesibe kodwa uyenye yeNkosi zikaXesibe kwizindlu ezingasekhohlo (LH)

  Shiyah Ncosa

  October 13, 2016 at 6:59 pm

  @Sodladla u r wrng bru,ubukhosi bakwa Xesibe buse Mount Aylief kwa Xesibe/emaXesibeni kulapho uzofumana khona ubukumkani bamaxesibe.for yo info da r two houses if Xesibe 1 indlu Nkulunkulu, 2indlu endala.indlunkulu consist of two side Right n left side.pha ku right side of indlunkulu kuzqlwa uMganu,Sinama,Dohlanga,Ndi,Sthebe,Mayaba Gadi”jojos house” bese kuthi I left side yindlunkulu kuvele uMkhwenkwe.yiyo le indlunkulu “Greate house”,bese kuba yindlu endala “old house”ebizwa ngokuthi yiNsukangqangi, apho kuvela uNtozabantu yena ke owaba Nonyama ababini Right side uNzuza,left side uMbathane..kuNzuza kuvela uMiyana,uBhimbi, uNondzaba,Jokazi Bhelesi,,Mgududzeli,kumgududzeli kuvele uMatshomela”right side” owazala uMthwa.kwi left side kuvele USodladla owazala uSangqu.@1st indlu ka Ntozabantu settled @ Libide,Mthatha n Mqanduli region n nt as indlunkulu bt perhaps dey hv established ubukhosi babo there since dey did nt reside with da famous King of da Xesibes king Jojo.same applies to da house of Sodladla descendent of Mgududzeli of Nondzaba of Ntozabantu who resided in kwa Bhaca eMabhobho area established a chieftancy of xesibes under Bhaca kingdom.da r Xesibe who reside in Mpondoland under Mpondo kingdom of Jojo ababizwa ngo Gadi and kube kho ooXesibe dt resided with Thembus eCacadu and eNgcobo ooMkhuma,Mbathane,Qwathi,Blangwe ngeziduko zabo,sam r in Mthatha,Tsolo,queenstwn,,Mount frere,mzimkulu.bt to put it clear even chief Yagqum ingonyama Sodladla frm kwa Bhaca knew dt his roots r in Mount aylief,even ooGadi in Mpondoland know dt dey run away frm their home land to settle with Mpondos n dt in their veins run da blood frm da royal house of Jojo.ndizoma apha -Themba Mjoli it’s people lyk u who confuses other tribes about bhacas,1st yes I agree dt u trace yo biological geonology frm Zulu through Lufulwenja”Didi”btl u mst b clear uma uthi ungumzulu n ngayiphi indlela coz Zulu is used as igama lomndeni”surname” and igama lobuzwe”tribe name ” for people who r a blood line of Ndaba ka Mageba who their clan name” igama lenhlanga yakwabo nguSthuli sika Ndaba/Dlungwane ka Ndaba” da house of Shaka.on da other hand da house of Madzikane uses Zulu as a clan name” igama lenhlanga yakwabo”bt nt as igama lobuzwe babo”tribe name” instance dey Bhaca as a tribe name and dey hv different surnames”amagama womndeni ahlukeni”,so kwa Bhaca dey hv adopted da norm of iziduko wer by Zulu kwa Bhaca dsnt describe ubuzwe bt a clan name.so dts y dey caled by da clan name of ooZulu,Didi ka Wabane”igama lenhlanga yakwabo/sduko/sthakazelo.on da other hand yo people r ooWushe ngegama lenhlanga bt Bhacas ngobuzwe”Tribe” dts y yo house is under da house of uBhaca Madzikane as a royal house.nw I c ukuthi niphithaniswa yilento new democracy wer by people lyk to claim independency.da kingdom of Bhaca is independent frm a long time Bhacas wer never under Zulu”tribe” bt remained independent da fact Zwelithini Zulu goes to kwa Bhaca to attend ceremonies dsnt mean dt Bhacas r under Zulus after dis people differ only by Tribe names dda other uses Zulu as a clan name n da other uses Zulu as a tribe name so dey r only related by da name Zulu no 1is greater than da other.dis is da same as wen abaThembu clan frm eMsinga who r using da surname”igama lenhlanga yakwabo uMvelase” who r Zulus by Tribe”ngobuzwe” pays a visit to abaThembu by Tribe in Eastern cape who r Ngubengcuka,Madiba,ect by clan name with different surnames lyk Dalindyebo,Mandela,Mathanzima.dt dsnt nt mean dt dowz that r in EC r under those dat r in Kzn eMsinga vise vesa.so wena uma uthi ungumzulu perhaps uzalwa wukuthi uhlala emzimkhulu or eXopo so regard yo self as a zulu.u r wrng Bhacas r Jst Bhacas Wether dey speak Zulu or Xhosa.dts even Zolule Mthsali calls himself iChwane le Bhaca hhayi elommZulu or e lo mxhosa or elomswazi.nam I trace my biological geonology frm Xesibe Njanye ka Sibiside esimajembelezaba,sibiside esimaphandla esaphandla abeNguni bavungama.Sibiside wakwa Mkhize uMbo umbulazi bt dis dsnt mean dt m a Mbo.no saphuma apho sabanguxesibe.I use dis to explain my self bt I dnt call myself uMbo/umumbo.same applies to u Mjoli u r Wushe by clan name Bhaca by tribe unfortunately for u only two houses retained da name Zulu. 1st house of Ndaba ka Mageba and da house of Didi ka Mageba.da house of Wushe ka Mageba don’t keep da clan name of Mageba n Zulu..so u cn speak Zulu or speak Xhosa bt u r nt dt,u r Bhaca.well I wll nt force u to beliv dt u r zulu,same applies to Bhacas u speak xhosa and regard themselves as xhosa I won’t force u if u say so bt knw dt u hv a right to choose n also freedom of speech.as long as u r Bhaca Xhosa/Zulu speaking ungowakuthi in da name of Bhaca ngiyakuthanda u r my tribe

   Sodladla

   January 9, 2017 at 6:59 pm

   @Shiyah I feel very much insulted by your misinformation on this platform, again ndiliXesibe I would never attempt to mislead amanye amaXesibe all I can say is before uphikisane nam kindly pick-up a phone and call uTatoMdala wam iNkosi Jojo eBislan okanye eSugarbush Mt Ayliff and ask him ukuba buphi ubukumkani bamaXesibe. To anyone olixesibe out there kulonyaka ka 2017 amaXesibe obe enentlanganiso yamaXesibe like we’ve done for the past few years on the 24th September 2017, Heritage Day phaya eJixini komkhulu, umntanomhle ukumkani uGcinisizwe kulapho ungawuthola khona umlando wakowenu ophuma kwamanye amaXesibe. Last year we were at Cala and 2015 we were at Whitlesea and a year before that we we in KZN chances are next we will be in Mt Frere.

  Bongeka Mngonyama

  October 30, 2016 at 6:59 pm

  Shiya, wawuthe uzo poster izibongo nezithakazelo zamabhaca. Sisalindile.

  Shiyah Ncosa

  October 31, 2016 at 6:59 pm

  Not lana bt in my blog,cel ufunde kahle.wl gv u my blog wen M completely done

   Bongeka Mngonyama

   November 3, 2016 at 6:59 pm

   Ok, thanks

  MaTibe

  November 10, 2016 at 6:59 pm

  Mna bendicela ukwazi ngomlando wakwa Mthwane cz andiwubon apha

  Anonymous

  November 14, 2016 at 6:59 pm

  Thanks for your input bantu bakithi…nami bengingathanda ukuphonsa itshe esivivaneni ngalokhu engikwaziyo. I’m from NMZ and from what I know ukuthi eMzimkhulu sihlukene kabili. Kukhona Abezansi(Nhlangwini) kanye namaBhaca. I do not know much about abase Nhlangwini kodwa kuthiwa kwakuhlangen uNgubo, uNgwane kanye no Dlamini kuze kwakhiwe lomhlaba wase Nhlangwini eMzimkhulu. So eMzimkhulu sibhobha indzaba kaBhaca noNhlangwini .Enye iNhlangwini iyingxenye yama Bhaca bese enye bathi bangamaKhuze, but we’re all part of the Bhaca nation someway somehow. Besides Mt Frere and Mzimkhulu abantu bakithi bakhona eXobho ,Bulwer ,Creighton,Harding ,Underberg and Richmond in lesser concentrations.
  Mina ngiyiNqolo and maningi amaNqolo eMzimkhulu kodwa akushiwo lutho ngawo la…and what I’ve noticed is that amaNqolo kwenye inkathi agcina eseshadana wodwa ngoba izibongo ziningi kakhulu and asazani, anyway nazi izibongo zaseManqolweni khona umkhonto ningeke niwugwaze ekhaya: Dzanibe, Nomvalo,Jona,Jokazi, Mngqithi, Mpompi, Mbopha,Mchiza, Magaqa, Sigwili, Zinyanga, Mdewuka, Sicina,Mvusi, Msekelwa, Zamla,Menziwa and many more… nawe you can add.

   Tulani

   January 5, 2017 at 6:59 pm

   Mna Bantu bakuthi ndikhule ndisazi ukuba u Xesiba yimfusi ka Mpondomise no Mpondo and hey discent from Njanya. Ngoku andiyazi ukuba bahlangana phi na namaZelemu. ukubhaca kona ngolu lwazana ndinalo kuku Baleka endaweni usiya kwenye. Mandime apho.

  Ricky Mdlao

  November 30, 2016 at 6:59 pm

  What is the history behind Mhlwane, Zibula, Mzizana, Masabisa, Dhlobakhulu, Nyanga, Tsiya, Sigayelo, Mvungamzi, Mexuza, Sihlahla somnquma sithi sigawulwa sibe sihluma, sithethe sibanzi sokusikel’ amavilakazi.
  Now I know that singamaBhaca, but we are from eBofolo.

  Ricky Mdlalo

  November 30, 2016 at 6:59 pm

  sorry its Mdlalo

  Gamedze

  December 31, 2016 at 6:59 pm

  Okunye ke Shiyah ndyabonga ngencazelo ephangalele,loko ke okuphathsisiwe kuhle ma uhlephulelana nathsi ngoba waphela umlandu womlomo{oral tradition}…uGamedze uNgonyama lo

  Nonzwakazi Mjoli

  January 22, 2017 at 6:59 pm

  Eneneni amanjilo noMjoli ndithetha ngama Wushe zihlobo zam yinto enye leyo nam ndilinjilo into endingakwazisa yona ngolwam ulwazi iff isibongo sakho sikwezizibongo zingasenhla kusukela namhla into mawyazi inye cc wam nawe bhuti wam wena uliBhaca qah into yokuba useEastenCap ayithethi lonto mntwanasekhaya i think abantu abaninzi bayazi ukuba kwenzakalani ekuqaleni nakuba n

  Shiyah Ncosa

  January 24, 2017 at 6:59 pm

  @Sodladla abt hw u feel m sory for that bt I knw da fact dt I dd nt insult u @ all.our sources r different coz i’ve been to Mqanduli eLibode n i’ve never had of any one who is a King of Xesibes in general.da.da is a reason y kuchazwa abaThembu abango Qwathi kanje ie iiNkomo zikaXesibe,zikaJojo,zikaMtshutshumbe.tell me uMtshutshumbe uphuma kweyiphi indlu?,kutheni kulandeliswe ngaloluhlobo.okunye ke kutheni iSaga “salutation” yamaxesibe ithi Xesibe iNyosi Sabela uyabizwa emazibukweni!,sanikwa bani esisnqulo uSabelauyabizwa? Ngubani loyo,ayngoMganu unyana wasendlunkulu?,ibali laziwa ngabadala wena u cn b emotional in anyway as u r nw bt dnt say I misled people in this platform n instruct me to call uNkosi uJojo in Mt Aylief,dnt involve da King in dis matter coz h don’t comment in dis platform,u commented n so stand yo ground n b a man n stop boosting dt uliXesibe as if it’s u alone olixesibe,we r all Xesibes including myself.yo statement expreses a lot of uncertainty in your self n your information ” I feel insulted”.sam1 who ws sure abt their information would hv said “u r insulting me”, so I dd nt insult u at all n if i dd I wld hv appologized.gt yo facts ryt I knw dt most people use da book dt ws published in 2014 by Somadoda Fikeni n sam use dt one of Zanongoma Makaula n ect bt I tell u inyathi ibuzwa kwabaphambili.

  Shiyah Ncosa

  January 24, 2017 at 6:59 pm

  M nt in diz platform to compete wid people coz nam angikwazi konke ndize ukuncedq amaBhaca wonkana apho ndazikhona.i dnt say dt m da best or a greate Philosophy,no m nt bt if I insulted u unintentionally I appologize to u @ Sodladla

  kaya sajini

  February 22, 2017 at 6:59 pm

  Ndingu Goqolo umjoli uthanana umabhengu umoya ufuneka uqububulashe ungwane uteni utshengezana unonina,umalandelwa zintombi zithi buti ndizeke. Ingase umntu atsho ungumjoli ubani ,nabe?

  kaya sajini/ kaya.sajini@gmail.com /cell 0769960161

  siphiwo nyovane

  February 22, 2017 at 6:59 pm

  ndicela umntu oo Chiya,ooVumala,OoBiyashe,ooBhabhanomhlehlo andi fownele apha -0739116482 enkosi.

  Mveliso Mthwane

  March 12, 2017 at 6:59 pm

  Kaunabe apha ku Mthwane mntwanomhle

  Anonymous

  March 25, 2017 at 6:59 pm

  ooslangwe baphantsi kwamampondo okanye amabhaca

  Msjj

  April 19, 2017 at 6:59 pm

  Hi l am
  not hep at ll
  about that
  shut on

  Mzikayse

  May 25, 2017 at 6:59 pm

  Thina ke xa sizithutha singaMakhuma akaMajwede oMbathane oMatshaya abantwana belawukazi bomthwakazi umfaz’ ubele linye inkomo zakulo Zinyelwà eza zivel’ eMbo zizaneMfecane
  Ndicela umntu andicacisele ukuba uMnyele noMnune noMkhuma andehlulele apha kuba ndibubhideka xa ndisiva amanye aMakhuma xa ezithutha amanye afaka uMnyele abanye uMnune abanye uBhaca . Ndicela umntu email back to my email address:msolomon082@gmail.com

  Lindiwe

  July 1, 2017 at 6:59 pm

  Mna ndizalwa kwaVala oKhambatha Vala ngehlahla Mangxingxana Sibiside eMount Ayliff siphethwe yinkosi uSnamana . ndicela nathi saziwe, ukuba kukhona abazalwa nathi kweziziwe bavele

  Anonymous

  July 16, 2017 at 6:59 pm

  Mna mhlekazi ndifuna ukwazi ukuba iNkosi yamaBhaca ngubani ngk , kuba family yam kuthiwa yiyo eselungelweni qha yabaleka impi kaTshaka yayotshona eMount Frere from apho yayotshona eNqamakwe apho ndikhoyo ngok. Ifani yethu singoRwexwana singoDzana, Wushe , Ncwabe, Khatsini ,

  Anonymous

  July 16, 2017 at 6:59 pm

  Ndilibele uzichaza igama lam ndinguVusumzi ndingulo uzichazileyo ukuba siseNqamakwe , ndinguDzana , uWushe , Ncwabe, Khatsini, Nongalwana, Mayeye, Ngcofela , Somali

  Sbusiso Siswana Kwa Dohlanga

  August 11, 2017 at 6:59 pm

  Molweni,ndilixesibe lase Mount Aylif Elalini yase Mpeni.Ndifuna ukwazi nzulu ngo zalo luka Dohlanga,Nzalamzi no xhalanga

  JOSEPH VUMINDABA ZOKO

  August 19, 2017 at 6:59 pm

  Mna ndizalwa ngu Mliti or Mmbelo ka Mkhosana kaMazwana ka Nduluka ka Bekwa kaGojana Ka Zoko umninawe ka Hlabe bazalwa nguNguNondzaba ka Xesibe kaNyanja ka Sibiside ka Luswazi ka Mnguni ka Ntu ka Kush nda qala ukuphanda imvelaphi yam ngo 1970 ku tatUK Thamsanqa owayenolwazi ngobu Xesibe baying 23 ngaye abantu endi phande kubo ndihlala eLusikisiki ikhaya lise Bizana ndingu Pastor ndi ngu Xesibe ovela ku Zoko oyenawayesuka eMt Ayliff kwisithuba sika 1823 ebaleka emveni kokubulawa kukamama wakhe notata wakhe uNondzaba

  JOSEPH VUMINDABA ZOKO

  August 20, 2017 at 6:59 pm

  Ndi ya sithandaza ke e sisifundiswa sakuthi e Maxesibe ni u Dr S.Fikeni hai unganxanwa xa sihlaziya I politics sibetha luthi nqa uhlanga ngathiangangayeki xa e thetha

  Anonymous

  August 27, 2017 at 6:59 pm

  I m Nomazotsho Nobebe ndinguMamzotsho Mbotho myalo thoyana mazana nojilana bendicela ukwazi umnombo wamazotsho usuka kuphi wona

  lukhanyo tolo

  September 3, 2017 at 6:59 pm

  rejoice

  somelele

  September 9, 2017 at 6:59 pm

  mna bendisacela imvelaphi ka Gadi

  Zola Nongalo

  September 13, 2017 at 6:59 pm

  Woooow. Kuhle ukwazi umlando wa kwantu…imvelaphi yethu. Qhubekelani phambili ngomsebenzi wenu omuhle. God bless.

  Anele

  September 16, 2017 at 6:59 pm

  Ngicela usizo maylana nesizukulwane sikaXesibe. Ntozabantu wazala bani? Baph abazukulwana bakaXesibe noma Ntozabantu ngicela bavele ngyabadinga. I’m Anele Nxele ngidinga umlando kaXesibe kanye noNxele kuth uzalwa ngubani emaMpondweni plz..
  (madoli309@gmail.com or 0610503489)

  Arkim Lunga

  September 19, 2017 at 6:59 pm

  Can i ask were the lunga surname came from and what tribe it falls under

  Phumlani Nhlumayo

  September 23, 2017 at 6:59 pm

  Mandibulele ntozakothu, make ndicele umlando wakwa Nhlumayo ude uyothi gah pha ko Xesibe, nokuthi uSomadoda yena ungena kanjani?

  Shiya Patrick Ncosa

  October 10, 2017 at 6:59 pm

  @Anele Nxele n Phumlani Nhlumayo i would like to advice bothe of u to ask about Xesibe descendents on the plartfom that was created for Xesibes,it is called XHASA XESIBE Heritage Association of Southern Africa in their face book page thats wer u wil get mor information about Xesibe.from what I knw is dat Nhlumayo is a son of S’nama coz S’nama begot many sons ie hs first born son is Mjoli,Moguls,Mbulawa,Nhlumayo n others.about Ntozabantu n Nxele u can ask frm da group of Xesibes

  Lungisa Nondzaba

  October 13, 2017 at 6:59 pm

  Molweni, ndicela ukuchazeleka ukuba ooNondzaba abangoNyawuza ooFaku bona bavela kweliphi na icala? Enkosi

  Shiya Patrick Ncosa

  October 14, 2017 at 6:59 pm

  @Lungisa bavela emaxesibeni kwinzali la Xesibe Kodwa baphuma emaxesibeni ngexa Yokufuna amadkelo aluhlaza,ngoku ke bangamaMpondo ngobuzwe by amaxesibe ngentlanga njengo Gadi abesemaMpondweni

  Shiya Patrick Ncosa

  October 14, 2017 at 6:59 pm

  Lungisa l
  Plz go to a page of Xesibes who r nt Bhaca,Mpondo or Thembu is mentioned above so bonke ooXesibe bazofumana khona ulwazi it is called XHASA, KUTSHO mina uMganu la Xesibe uSabela uyabizwa emazibukweni Bhuku

  Zanele

  October 15, 2017 at 6:59 pm

  Ndicela ukwazi ngemvelaphi yoo Hlanga

  Zamukwanda Innocent ka Dalicebo Zulu

  October 18, 2017 at 6:59 pm

  Sanibona…engikubonayo mina ukuthi, vele kwakukhona ukulwa ngalezazikhathi, kulwelwa izinto noma izizathu ezahlukene…vele akekho owaqhuma etsheni, vele kukhona lapho sihlangana khona, @Shiya Ncosa, wena owakithi qobo, ngibona nendlela okwazi ngayo ukubeka into…LOL…izinto ezenzeka kudala, zenzeka kudala, umlando angeke siwushintshe, yebo kuhle ukuthi sixoxisane ngolwazi naloyo naloyo analo. yazi uthola ukuthi umuntu watshelwa okuthize akhule ephila ngaleyondlela, uma sewulandela kahle uthole ukuthi kukhona inguquko encane ekudidayo bese ungabe usazi ukuthi yikona kuphi…engikuqaphelayo ukuthi iningi lethu elibhalile nje lapha, kukhona ukuhlobana okukhona, ngibona indlela abantu abanemizwa ngayo ngaloludaba…empeleni kade ngagifisa ukuthola abantu abafana nani, kuyajabulisa lokhu engikubonayo…mhlampe akesithathe lelithuba ukuthi kesizame ukuthi bonke abakhula bazi ukuthi bangamaBhaca kebahlangane ngandlela thize…ngiyafisa kesihlangane siwuqhakambise umlando wethu, okubi ngawo sikucubungule, okuhle sikuqhakambise, awukho umuzi ongenankinga, okwethu nje ukuthi siqhubekele phambili nezinto ezizokwakha imindeni yethu nesizwe sakwaBhaca, ngiyakholwa ukuthi kukhona lapho singafika khona…iqiniso ukuthi isizwe sakwaBhaca sikhulu sinabantu absemazingeni aphezulu ngokwempilo nagemisebenzi, singenza lukhulu ukuqhakambisa umlando wethu, ngaleyondlela nekusasa lethu libe lihle…sikhona sibaningi kakhulu, mina ngikhule ngazi ukuthi ngiyiBhaca futhi ngiyaziqhenya ngobuBhaca bami, mhlampe ukube abazange babhace ngabe akabanga khona uNkwaqeni, uNkolombane, uMabilo, uDaza, uDalicebo(baba) uZamukwanda(yimi). ukuhlehla kwenqamu akusho ukubaleka kusho ukulanda amandla…thina ke siyilamandla amaBhaca aywalanda ngenkathi ebhaca…asilwi, silwa ngenqubekela phambili…kunezindawo eziqanjwe ngabo labokhokho bethu, kunezikole eziqanjwe ngoGinyane, kunezibhedlela eziqanjwe ngoMadzikane kaZulu, lokhu kusho ukuthi ikhona lento amaBhaca ayenayo asanayo futhi namanje, ngobukhona bethu ezindaweni eziphambili…asilithatheni leithuba maBhaca silisebenzise, owethu lomlando asiwuvikele siye phambili…nginithanda ngokuphelele, ngijatshuliswa ukunithola nje…all the love…ucingo lwami luthi 074 2904 157.

  Shiya Patrick Ncosa

  October 24, 2017 at 6:59 pm

  Siyabonga Nofisa ngamava amnandi kangaka akhaya kulomuzi wakwaBhaca

  Mveleli Ntshangase

  October 27, 2017 at 6:59 pm

  Ooh mna ndingumjoli ozalwa ngumamjoli which minz wayengatshatanga..i am so greatful of being mjoli…nd thanx to yu all peapl about ur understandingz ngezbongo zethu,ikakhulukaz ku #SHIYA,…mna ndphaya emampondweni #LUSIKISIKI…

  FirstKiera

  November 11, 2017 at 6:59 pm

  I have noticed you don’t monetize your blog, don’t waste your traffic, you can earn additional cash every month because
  you’ve got high quality content. If you want to know how to make extra $$$, search for: Boorfe’s tips best adsense alternative

  Pat

  January 11, 2018 at 6:59 pm

  Shiya ndibubhideka mna ngoku. Ugcuma lixesibe or mpondomise na ngoba sinabo ubujola xa sizithutha. Kwezinye ipages ufakwa phantsi kojola

  ayanda ngalo

  January 11, 2018 at 6:59 pm

  Molweni nonke.mna bendicela ukwazi ukuba wona amaNqarhwane angena kanjani kumaBhaca okanye ingaba ikho into ewadibanisa nesizwe samaBhaca.

  andle lizwe mciza

  January 18, 2018 at 6:59 pm

  GREAT HISTORY TO KNOW ABOUT

  Shiya Patrick Ncosa

  January 18, 2018 at 6:59 pm

  @Pat uGcuma lo endithetha ngaye mna ngulo wakwa Xesibe pha eMount Aylief ozalwa kulendlu kaNdi unyana kaMganu omcinci kwizindlu zika Mganu olibo lwakhe lususelwa pha ko Ntswelani lide lifike kuye.lona othi limpondise inoba kunjalo coz kukhona ukufana kwamagama wabantu ezintsapheni like eg uCirha ukhona wasemampondomiseni kwaye noCirha wakwa Xhosa ukhona ngokunjalo ndizomapha @Ayanda andizinto ngama Nqarhwane ukuba wangena kanjani kwa Bhaca ndiyobe ndiyaxoka

  ayanda ngalo

  February 7, 2018 at 6:59 pm

  Bendicela ukwazi ngeNkosi uNomathithi or uNomatiti uthini umlando.

  Shiya Patrick Ncosa

  February 9, 2018 at 6:59 pm

  @Ayanda ngalo uncedo ungalifumana kumzi ka Xhosa inzalo kaTshiwo yonandlu ingaba nomnombo wakweni coz amaNgqarhwane angamaGqunukhwebe waba ngumbuso “chiefdom ” phansi kukaXhosa kuyo kubalwa nenzalo yamaLawu ” khoisan” uba bebephumaphi incazo ungayfumana kwaXhosa, unless kukho umnfu owaziyo apha then siyambawa akuxelele

Leave a Reply to Bongeka Mngonyama Cancel reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>