Videos

Here you'll find videos of AmaBhaca.

Traditional dancers (indlamu, iringi no Mamtiseni), stick fighting (iintonga), The beauty of the Bhaca Kingdom. The landscape, lifestyle, and lots more exciting stuff in celebration of the being AmaBhaca.

 

Kwa-Bhaca - Mount Frere (Music by Mful'ongatshi)

 

 

60 Comments

    Lindokuhle Makaula

    March 8, 2012 at 6:54 pm

    Wow, wow, wow. I love this. Intuthuko yamabhaca. Good work guys, boZulu Khalmeshe ooNofisa ooMafula ngengobosi, ah! Mageba, Ndabezitha.

      Doctor Macutwana

      March 27, 2012 at 6:54 pm

      Mhle lo msebenzi into mayintle intle ke.

        Ndumiso

        May 20, 2012 at 6:54 pm

        Hay unyanisile mfo yinhle nyani lento.Yoh amabhaca ayayibethintoyawo,mna ke ndilimfengu lake libode

        Dinuzulu makaula

        April 17, 2016 at 6:54 pm

        From mount fere kuguqaza ubathsekeni unomangembe intloko yenkomo uhlakalokuvala.Mabhaca yalani abatwanabenu ngomlando wakwithsi indlelaibutwa etigwevini.thsina sitinzule 100%

      Unam usko

      August 5, 2015 at 6:54 pm

      Yhoooo guyz mina ndilibhaca kodwa andibazi abantu bakwithi baphi na?ndingu mamtambo,magigaba,mamtyiciba.ndazi lokho khanindizame ngezinye

    Thembalomzi Nodwala

    March 23, 2012 at 6:54 pm

    wow… This a beautifull history about our people even through all it has endured hardship and with some of it being lost. The makes me feel close to the land of my people. Even thore I have never been to mount frere. Man!!!…. I cant help feeling less of a Bhaca right because I have never been there and I cant even speak my mother toung

    Siyabulela

    April 18, 2012 at 6:54 pm

    sisonke mabhaca amahle ndandikhona kunomgxabha futhsi tahlaba hayi njekancane intsizwa pha.

    Phambili masizihle ngobubhaca bethu

    Siyabulela Gegana

    April 18, 2012 at 6:54 pm

    Phambili Mabhaca

    Sonwabo mbimbi

    April 27, 2012 at 6:54 pm

    I am a Bhaca my self. Born from a Mlambo clan that a a branch for amaWushe. My greate grant mother was a daughter of Ncaphayi and a Brother to the King noMtsheketshe.There is a missing peace in the amaBhaca’s history that is about 1879 war between amaBhaca and amaMpondo where a princess called uNobola was incharge of amaBhaca. In that war the amaBhaca drove amaMpondo to a deep part of the river called isiziba uNophoyii I think the knowledgeble Bhaca should comment about this. No complete history of the Bhaca Nation without this events.

      Sonwabo mbimbi

      April 27, 2012 at 6:54 pm

      Sorry for unedited engish. Next time I will read it before I send it. From Sonwabo Mbimbi

      Zoe Manci-Mabuza

      October 1, 2012 at 6:54 pm

      Hi Sonwabo

      Your information is most enlightnening, if u have any further information that is not on the website, please do post, if its ok with you. I was born and raised in Bizana but currently married in Pretoria by a Swati. I’ve always wanted to know more about my roots.

      mbulelo mbedu

      December 22, 2013 at 6:54 pm

      Hi Bafo, are you Sonwabo Mbimbi in Pmb?

        Sonwabo Mbimbi

        April 30, 2016 at 6:54 pm

        Yimina Mbu from Mob. Yimina Qubulashe. Yimina Wushe elihle

        Sonwabo Mbimbi

        May 1, 2016 at 6:54 pm

        Joli. Phila lapho ukhona

    Wandisile mbewu

    June 21, 2012 at 6:54 pm

    Ndiyazidla ngamaBhaca nasezizwen andinantloni ngesizukulwana sika khokho uMadzikane kaZulu

    Nkosinathi Dabula

    September 24, 2012 at 6:54 pm

    I was born bread and buttered in kwaBhaca.I am proud to be a Bhaca.I think there are some missing knowledge to some people when it comes to our origin,they think we are the Xhosas or we are a mixture of Xhosas and Zulu.We are not Xhosas,we are the origins of the Zulus and some few Swatis.Our great King was a Zulu,his Mother was a Swati,that is why you will find Swati clans.

    Zoe Manci-Mabuza

    October 1, 2012 at 6:54 pm

    Im really amazed and happy, for such a long time when asked which tribe i come from, i had a difficulty explaining that i’m neither Xhosa nor Zulu but iBhaca. I’ve always wanted information on imvelaphi yam. I knew my great-great grand parents came from Umziklhulu. I ‘m happy to see that my grandma Umadzanible came from which clan and to really learn more about my roots, i dont know the clan of my grandfather who was also IBhaca, Umanci, Umaqholo, Umbali, Uwabane, Umdludla kabekise, I cabhane elihle. I would love to know and learn more about our culture and how they dressed so that when I celebrate my heritage, I can proudly were my traditional clothes. I celebrate from the bottom of my heart.

      Zethembe

      August 14, 2016 at 6:54 pm

      Zoe Manci-Mabuza nami ngisuka eMzimkhulu futhi ngiyafisa ukwazi ngomlando wamaBhaca futhi ngifisa nokuthi ngigcine ngibhale incwadi ngabo lomlando ezashicilelwa ifundwe yiNingizimu yonkana

    Lungiswa

    October 3, 2012 at 6:54 pm

    Mh!! thats awesome. I so wish bendikwazi ukubhobha isibhaca kodwa akukho late ndizofunda/

    Mawethu Ngcaluza

    October 6, 2012 at 6:54 pm

    Isizwe sikaBhaca, Akukho nanye ikumnkani yamaBhaca eyathi yathengisa ngesizwe sayo okanye yavuma ukuthi singene ngaphantsi kobunye ubukunkani. Sizwe sikaMadzikane makhe ulwimi lwethu singalilahli. nguDzana ke lo.

    Nomawetu Mdudi-Dlepu

    April 24, 2013 at 6:54 pm

    i am so proud of you maBhaca kwithsi. keep up the good work. Singamane sithsi amaxesha atshintshile sibe silahleka silanzela amasiko akentshona. kutsho umaChiya ugalweni usodladla

    VELILE MLANDU

    July 1, 2013 at 6:54 pm

    Okokuba ndinoku nikwa ingcaciso ngo bukhosi bakwa Mlandu kwi ngingqi yase NGQAMAKHWE?

    VELILE MLANDU

    July 1, 2013 at 6:54 pm

    Masiphuthume ikamva lethu khe sihlangane, ingathi sithe sa .

      sikelela

      April 15, 2015 at 6:54 pm

      I’m proud ngobu bhaca bam ndizingomba isifuba. Real it means a lot to me. PHAMBILI MABHACA. Sikelela Mtsitsi !!

    Maldu Ngwaqa

    July 17, 2013 at 6:54 pm

    MaBhaca akwithsi masitibambe tiqine singalahli imvelaphi yethu,ukubhobha oku kudibene isZulu nesiSwati kaloku inkosi uMadzikane kaZulu umama wakhe wayenguSwati uyise engumZulu ngako ke thina maBhaca siphuma kwaZulu mna ke ndingu Dzana,umncwabe,ukhathsini,ungxabalala,umkhuma,umanuka-kamnandzi,umlumbi engalumbi mntu ,ndiliNcwabe hhh!

    Bongile

    August 1, 2013 at 6:54 pm

    Aa Madzikane, ndiyazidla ngokuba liBhaca elingenachaphaza, masiwathande siwahloniphe amasiko ethu, siziqhenye ngemveláphi yethu maBhaca akuthi

    Noluntu

    August 7, 2013 at 6:54 pm

    Absolutely amazing.. I would love to gp tp Mount frere when in SA again… Born in Grahamstown however I am Bhaca myself living in England.. Descendant of inkosi Madzikane.. Kwa Zihle..

    Zulu.. khalmeshe.. nofisa

      Achuma

      July 9, 2015 at 6:54 pm

      nam I’m a bhaca gal frm MZimkulu.ngiwuMazulu khalmeshe nofisa mageba

    mfundiso

    November 28, 2013 at 6:54 pm

    Hi there ndicela uncedo ngesiduko sakwa kasibe oondombana .akhonto ndiyaziyo ngabo ngoba umna ndikhulele kulomama ngoku ndifuna uqonda eyam imvelaphi ngoko ke ndingavuya ukuba ningakwazi ukundinceda

    JAMA KASJADU

    January 28, 2014 at 6:54 pm

    ZIBABHENI ZIGWINE MABHACA AKWITHI

    BHEKI NJIYELA

    June 8, 2014 at 6:54 pm

    paphi abantu ku le page sifuna ama apdates bo!!!

    Ngubeni April

    June 11, 2014 at 6:54 pm

    Nam ndili Bhaca, iWushe, Machibise, Chibi lamanz’agqumayo, bakhi bexonya belidzabeka ukuze amaBhaca alwe namaNgutyana, Phangode, Qwele Qwele, Ngubeni, Nguni, Suzelesandleni, Zabane. Ndicela ukukhanyiselwa ngabaziyo ngezi ziduko zakuthi. Xa singazani siza kutshatana, sizaku bula.Iphi incwadi yeziduko zama Bhaca?

    mbuyiseni sosibo

    November 2, 2014 at 6:54 pm

    masiziqeye ngokuba nga mabha
    nca

    zodwa

    November 19, 2014 at 6:54 pm

    havendinithsandza boH BANTU BASE MOUNFRERE. mnake ndingu makhesa, manguni mamchumane. nozulu uthukela . kwaBhaca

    Nomveliso

    February 5, 2015 at 6:54 pm

    Yantle into eyetiwa ngama Bhaca bo! Kubo Kubo maBhaca amahle bachiliteni bo .mna Ndingu Gebashe,Hlavule ,Nomafu ,Mgcele Wanetsha .

      Zethembe

      August 14, 2016 at 6:54 pm

      Nomveliso azikho mhlawumbe ezinye ozaziyo mfowethu ngoba ngizalwa khona impela kodwa ke ngazi ezimbalwa kakhulu futhi ngazi kakhulu umlando wasekabomhamha KwaMhlawuli woDlamini labo cishe wonke futhi kodwa owakwa Gebashe dololo ngoba oMnguni baningi kodwa angicabangu bahlobene bonke

    siya mzilikazi

    May 13, 2015 at 6:54 pm

    Proudly bhaca’s sithi ke abo ngayobhobhi indzaba ongayati

    andile mahlukwana

    May 27, 2015 at 6:54 pm

    MA AFRIKA masidibaneni inkundzi kuzaziukuba apha ebuntwini ungubanina ‘ mna ke ndingu dzana, umfuphi ,ungxabalala, umcwabe ,khatshina,yeye,nongalo,ngcofela ,ndiyazidla ngo bu bhaca bam kuba kaloku ndilibhaca nje kunge xakamadzikane umzukulwana kazulu nomswati uwadibanisa izizwe zakuloyise nonina ezazibonasonye wabakhokhela kwelobhaco lusuka eswazini nakwazulu lusingise empumakoloni apho alwe imfazwe zobu khaya esilwa namazulu encediswa ngamangesi namabhulu nditsho marifka ndikhona nje kungexayabo andinakwazi ukukhondza ababanye abadukileyo qinani maafrika masizame ukuphucula inkolo yama afrika noba [ungumxhosa ] ulimpondo ] ungumzulu ]ulibhaca]ulindebele] ungumsuthu ]ungumtswane ]ungumswayili] ulitshangane ]ungumshona ]uba ungumtu ukholelwa kwisintu iyawbayidlelayethu esayabelwa nguthixo yonqula yena [ ongum dali wezul nomhlaba ]uniniwe nto zonke ;maafrika makubenjalo

    zongezile yiwe

    July 2, 2015 at 6:54 pm

    Mna ndingu dzana cofela mayeye khadzini umfuphi uncwabe

    Anonymous

    July 3, 2015 at 6:54 pm

    I AM NOLUTHANDO MARASHA THE ONLY ONE GIRL ISTHERE I LOVE THIS GIRLS YOU NOT MOST STOP DOING THIS PLZ

    Ndlovu

    July 19, 2015 at 6:54 pm

    Cha! Nami ngith angisike elijikayo , Sizwe Sakith kwaBhaca. Mina ke ngisuka eMzimkhulu kumhlaba weSilo samabandla, iNgonyama yesizwe sikaZulu, abaningi ke uMzimkhulu bawazi uwela kwicala lase-Easten Cape kepha ke lokho kwakungelona iqiniso uhulumeni wengcindezelo unaso isandla lapho, angidlule ke lapho ngiqonde odabeni esikhuluma ngalo okungaMabhaca, siqale nje la egameni elithi “Bhaca” leligama yigama lesiZulu elichaza ukucasha(ukuzimela ngesiXhosa) lesisizwe samabhaca yisizwe sikaZulu kuthengesikhathi iLembhe lifuna ukufaka amakhosi phantsi kwaso zangavuma ezinyezamakhosi zakhetha ukubaleka zisuke emehlweni eNkosi uShaka kaSenzengakhona kaJama, lesisizwe samaBhaca Sabaleka saBhaca satholakala sasesthola leligama lamaBhaca. Angime lapho bantwana beNkosi , nguNdlovu lo uGatsheni, Boyabenyathi, buyasongwa buyasombuluka, uNdlovu zidl’ekhaya ngokuswel’umalusi

    welekazi Nkombisa

    July 25, 2015 at 6:54 pm

    Ndiyayingqina eyokuba sasivela emgungundlovu sadudulwa ngumkhosi katshaka sabhacela emzimvubu sathi saa eKoloni mna ndicelukwazi ngesinxibo khonukuze neyethu inkcubeko ingasengelwa phantsi. MaDzana eStellenbosch

    unathi

    July 25, 2015 at 6:54 pm

    Halala mabhaca ndiyatiqhenya mna ngokubalibhaca ubabokuya ngam naketikolweni bendifisa kutitshwe ngesibhaca nathsi sibene language yethu hayi eyamaxhosa mna ndingu xaba ushwabade unonkosi bendisafisa ukwazi kabinzi ngesibongo sakwaxaba ndiyabinga

    unathi

    July 25, 2015 at 6:54 pm

    Awusaphela isizwe samabhaca futhsi silahlekile abantu bakwithsi abasati noba ababhobhe oluphi ulwimi ungayibona into eke mount frere edolophini xa uthsefula uningi lwabantu lujikanawe ubone ubabakumangalele

    Unam usko

    August 6, 2015 at 6:54 pm

    Ndiyawathanda amabhaca bt anezithethe zakuqala abhora ngalonto

    Mandziso Mhlongo

    August 22, 2015 at 6:54 pm

    Ngiyacela ukufunda ukubhobha. Azange ngikhulela kuma Bhaca kodwa NgiliBhaca mina.Asifundisane Sizwe sakwithsi saw Bhaca.

    Mandziso Mhlongo

    August 22, 2015 at 6:54 pm

    NgiliBhaca kodwa angikwazi ukubhobha.Asifundisane Sizwe sakw aBhaca . Mine ngizàlwa nguGwija uGebane, uMbanjwa,uThikaza,u Mpetwana

    Anonymous

    September 21, 2015 at 6:54 pm

    Andisaz isibhaca bt ndiyafuna ukusaz intombi kazulu nofisa ongafi ofa ngamayeye

    LWanda Mkalipi

    September 23, 2015 at 6:54 pm

    Ndingu Dzana …ndicela ubuza ukuba andinguMxhosa na.?

    Anonymous

    November 22, 2015 at 6:54 pm

    Ndyaytsandz into endybona lhana yati ndavel ndakhumbul ndisa Ringa madoda!!

    Phumlani Menziwa

    December 15, 2015 at 6:54 pm

    asigodukeni mbhaca amhle siyeni ngedisi

    phumlani matiyela

    February 12, 2016 at 6:54 pm

    haw haw haw ndithi mna mabhabca masibambisaneni sidibaniseni oko sakushiyelwa ngamaqhawe ethu akwa bhaca singadlalisi ngamasiko wethu wobubhaca ndiwatsala ezantsi kwanguse madoda ndithi asiyi mva mabhaca phambili ngobuthina ndiquka I mount frere iphelele ndithi kubo phambili mabhaca phambili

    phiwoooooo dzanibe

    February 14, 2016 at 6:54 pm

    Mna ndiyatidla ngobubhaca bam kutsho mbanqoli.gaba.kathsayisa.mntuwasemanzini.ndzabedvolo.abhakhi bexonya bengalaluki .ningayiqabi impokovana nitadlula nabadlulibendle.ndzathsane.mahlambahlele etyen.nomvalo.ndim ke lowo ma ungandati

    LandonHit

    April 5, 2016 at 6:54 pm

    You have very good information right. https://happywheelsrr.wordpress.com

    Dinuzulu makaula

    April 17, 2016 at 6:54 pm

    From mount fere kuguqaza ubathsekeni unomangembe intloko yenkomo uhlakalokuvala.mabhaca ‘kwithsi yalani abantwanabenu ngomlando wakwithsi.thsinasitidzule ngokugcwele%

      Sonwabo Mbimbi

      May 1, 2016 at 6:54 pm

      Bayede Khalimeshe

      Sonwabo Mbimbi

      May 1, 2016 at 6:54 pm

      Bayede Khalimeshe umakhulu katata wami wayezalwa nenkosi uDiko kuba utatauthi wayefunga yona xa ecunukile. Athi ngifungauDziko noDzabula
      Mnabendazi bus uBukhosi bamaBhaca obakwaDiko noDabula. Lawo ngamabhaca amakhulu. UMhlawuli ndiyamcoma ngokuthethaninyani nakuba engowendlu kaMakaula. Pho kungani iSilo samaZulu sabeka umvumeni njengeKumkani yamaBhaca ebengowendlu encinci eyabekwa ngabelungu. Ibuhlungu into yesizwe sakuthi kwaBhaca. Ivisa ubuhlungu obukhulu. Ingabe indlu kaDiko enkulu iziva ngani yona.
      Ndincedeni MaBhaca kutheni maBHaca engazange aye kwiCommission kaNhlapho bayoclaimer ilungelu lokubuyiselwa koBukingship bamaBhaca? Isilo USHAKA yehulwa impi yaso ibhuqwa a maBhaca phezu kwentaba yeNtsizwa xa ubheke eMount-Eliff. Amampondo eHlulwa ngo1879 nkosazane uNobola owayebambele emva kokukhothama kwesilo saMaBhaca uMaDzikane Amabutho kumbeimikhosi yamaMpondo yaphelela esizibeni uNophoyi
      Ibuhlungu lento. Lobubukhosi busesembandezekweni nanamhlanje.

    Sonwabo Mbimbi

    April 30, 2016 at 6:54 pm

    MaBhaca amahle ndiyabulisa man Mlambo, umtal’ankos’ atal’ uBekwa.uQonga! UBamb’ lounge olwemphethulwane. USigqibhitana sonkonto. UGwegwana. UNzathuka. Inzal’ okaMkhuthuka kaTsakatsi kaPhetsho kaMonki KaMbimbi KAGwegwane kaSgqibhitana kwAMlambo. kaMjoli kaWushe uQubulashe.ngiphuma aphoke mina MaBhaca.
    Nginithanda kwakubi. Kusisifiso Sami ukuloba umlando noba Im bali yamaBhaca. Ngiswele umntu onesibindi esingayenza naye Noma nabo me project.

    Nozie Njenga kaSiwela

    November 29, 2016 at 6:54 pm

    I like your comments keep posting neh

    Shiyah Ncosa

    December 8, 2016 at 6:54 pm

    Bhotani mawethu,nam ndizothi nje chu ncempe kule post yenu.okokuqala abantu mabafunde ukuqonda nokuhlukanisa.amaBhaca ayngomaZulu ngobuzwe kodwa ngamaBhaca ngobuzwe.ndizothi nje kukho into okuthiwa ligama lobuzwe,bese kubakho igama lentlanga kunye negama lomndeni.xa umntu ethi amabhaca ngamazulu uyaxoka loyomntu.ndithe kukho igama lobuzwe” Tribe name”,den kube elentlanga”clan name”,bese kube olomndeni/usapo ” surname”for example uDiko ligama lomndeni/losapo hhayi lobuzwe okanye lentlanga,bese kuthi uZulu kube ligama lentlanga yensapho ezahlukaneyo”different” eg Diko,Dabula,Sogoni,Makaula ect.bese kuthi uBhaca kube ligama lobuzwe”Tribe name”.omnye ke umzekelo uMjoli is a surname,bese kuthi uWushe kube yi clan name ye fan uMjoli,ubuzwe babo kube nguBhaca.amabhaca ayefana ngobuzwe wonke ngamabhaca kodwa ohluka. Ngamagama wezintlanga”clan names/oku esikubiza ngeziduko”yiyo lonto anobuKumkani bawo ngoba ayngomaZulu ngobuzwe,ewe amanye ngamazulu ngegama lentlanga”clan name” futhi yiwo kanye lawo ay inkosi enkulu kumabhaca wonkana.da fact dt uMzimkhulu ubizwa nge NMZ ngoku it dsnt mean dt Bhacas r Zulus by Tribe,dt is wrng coz kakade Bhacas wer Bhacas by Tribe.sinabo ooZulu ngegama lentlanga okanye ngesiduko bt dis zulus r nt Zulus by tribe bt bhacas.si plz bantu bakuthi stop confusing isizwe sakwa Bhaca kunye nezinye izizwe by stipulating dt w r Zulus,w r nt n da fact dt uZwelithini Zulu uyafakatsha kwa Bhaca xa eh gambler imicimbi yakwa Bhaca dt dsnt mean dt w r singaphantsi kwakhe no!,usuke efakashile njengoba sonke susazi ukuthi aba bantu basherisha igama elithi Zulu kuphela.omnye ligama lomndeni ngobuzwe kuye ie Zwelithini Zulu,,omnye ligama lentlanga kuphela “clan name” ie Thandisizwe Diko.so lento ifana neyabaThembu,uKumkani w abaThembu frm Ec xa ehhambela/evakatshela abaThembu base kzn eMsinga bona abangamaZulu ngobuzwe lonto aythethi ukba lo wase Ec uphethe aba base kzn aykho njalo bayahhambelana njengantwana begazi.nam ndiyilo ke iBhaca lase Mzimkhulu.ndingo Ncosa ifani,igama lentlanga yakuthi ndingu Bhuku Sinqashe Nkamangana Mfazi webelelide owanyiselela umntwana phesheya komlanjazana Xesibe.ndingathanga sincedane apho singavisisani khona ukuze siphuhlise ibali lesizwe sethu uBhaca,enkosi mawethu

Leave a Reply to Achuma Cancel reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>